2021 Ocak Ayı Karar Özeti

2021 Ocak Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 04.01.2021

KARAR NO:1

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde Meclisimizin ve Belediyemizin işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2021 yılı içerisinde meclisin tatil yapmamasına oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 04.01.2021

KARAR NO:2

Koronavirüs (Covid 19) hastalığına karşı Sağlık Bakanlığı ve Korana virüs Bilim Kurulunun Önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı 2020/27 nolu Genelgelerinin (b) bendi doğrultusunda; Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için 01.01.2021-30.04.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere dört aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kira bedellerinin tahsil edilmemesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.01.2021

KARAR NO:3

Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, ada:930, parsel:67’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 426,87 m² ihdas taşınmazının, Orhan TAYİZ, Sıddık TIRAK’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 04.01.2021

KARAR NO:4

Van İli, Tuşba İlçesi İskele Mahallesi pafta; 187, ada; 693, parsel; 267, 268’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m² ve 1.319,01 m²’lik ihdas taşınmazın, Abdulmutalip KARABACAK’ a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

               

KARAR TARİHİ: 04.01.2021

KARAR NO:5

2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ: 05.01.2021

KARAR NO:6

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parselde bulunan, 649,57 m²’lik taşınmazın, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parsel, 64954/2714932 payı Çitören Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken, 26.10.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığınca Tuşba Belediyesine devredilen taşınmazın, konum ve özellik olarak belediye imkânlarıyla değerlendirilebileceği düşünülerek encümene satış yetkisi verilmesi uygun görülmemiştir.

KARAR TARİHİ: 05.01.2021

KARAR NO:7

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi 720 ada 493 parsel numaralı taşınmazın maliki Davacı Enver DAYANIR Van 2.İdare Mahkemesi 2019/1487 nolu hukuk işleri müdürlüğü dava dosyasının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline yönelik talebin, komisyon kararı doğrultusunda reddine karar verilmiştir.

 

KARAR TARİHİ: 05.01.2021

KARAR NO:8

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 05.01.2021

KARAR NO:9

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.01.2021

KARAR NO:10

Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi için komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 05.01.2021

KARAR NO:11

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.01.2021

KARAR NO:12

Belediye Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ, ve Ayşe MİNAZ’ın Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli birleşiminde meclise sundukları “İlçemizde kaçak yapının önlenmesi amacıyla Beton Santrallerinin ruhsatsız yapılara beton verilmemesi hususunda İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonlarının çalışma yapılması” hususunun gündeme alınmasına ilişkin sözlü önerleri okunarak meclisin bilgisine sunuldu. önergenin kabul edilmesini müteakip;

          Yapılan müzakere neticesinde; önergenin İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna müşterek çalışma yapmak üzere havalesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2021

KARAR NO:13

Belediyemize bağlı mahallelerin (eski köylerin) ve bu mahallelere bağlı küme evlerin (eski mezraların) Müdürlüğümüzce “Kırsal Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları” belirlemesine

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2021

KARAR NO:14

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda çalışma yapılması konusunda, komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2021

KARAR NO:15

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.01.2021

KARAR NO:16

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması ile ilgili, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 06.01.2021

KARAR NO:17

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek. Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:18

            Belediyemiz ve Yeni Baskilliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte toplam 55 kişinin tüm masraflarının davet sahibi Nordbau-Oldenburg GmbH & Co Tannenkrugstrabe şirketine ait olmak üzere ÇEVREYE DUYARLI BİREYLER YETİŞTİRMEK adlı proje kapsamında Almanya'nın Oldenburg Belediyesi ile diğer kuruluşlarının belediyecilik anlamında çevre ile ilgili çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek amacı ile teknik geziyi gerçekleştirecek olan belediye meclis üyelerimizin ve personellerimizin görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:19

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna  havale edilen; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması hususunda, komisyonun tekrar çalışmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:20

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen;  Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerin sosyal hizmetler alanında insan bedenini olumsuz yönde etkileyen nedenleri belirlemek. Özellikle larva döneminde insanların hayatlarının olumsuz etkileyen, sahil kenar mahalleleri ile merkez mahallelerde dere yatakların ıslah edilmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir. Söylenen önerileri çözümü için belediye olarak neler yapılabilir. Ayrıca vatandaşların bu ve buna benzer sorunların çözümü için önerileri nelerdir, belediyemizden beklentileri nelerdir? Alanda çalışma yapılması ile başlayıp, devamında aylarında Seyrantepe dere yatağı ile Organize Sanayi Bölgesindeki dere yatakların ıslah çalışması ve sorunların görüşülmesi hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:21

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için çalışma yapılması amacıyla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun  görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:22

İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (n) bendi ve aynı Kanunun 9. maddesi uyarınca Tuşba İlçesi Ağartı Mahallesi isminin 1700 yıllık Urartu Ayanıs kalesinden ismini alarak  Ayanıs Mahallesi olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:23

Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 251 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi hususundaki raporun işlerin yoğunluğu nedeniyle sunmadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:24

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin “Seyrantepe” mahallesinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışma yapılması hususunda,  komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 07.01.2021

KARAR NO:25

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;  İlçemizin tarihi mekânlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2021

KARAR NO:26

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği; her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması” dikkate alınarak, yapılan seçim sonucunda Aziz DENİZ (17), Mahmut EKİNCİ (17), Vehbi AKYÜREK (17), Murat KAÇMAZ (13), Hatice KİYE (13)  oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2021

KARAR NO:27

İlimiz Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi ada; 2049, parsel; 15 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 142,06 m² ihdas taşınmazının, satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Encümene verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2021

KARAR NO:28

Belediye Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ, Havva DURAN, Kemal YIDIRIM ve Hatice KİYE’nin verdiği önergede; Tuşba Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı sergileyenlerin ya da bu yolda başarı sağlamak adına çalışan, çalışmaya teşvik edilmek için bireylerin tespitlerin yapılması ve ayrıca belirtilen hususlara yeteri kadar faydalanmayan bireylerin tespitlerin yapılması ve bu faaliyetlerden faydalandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması için komisyona yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2021

KARAR NO:29

Belediye Meclis Üyesi Mahmut EKİNCİ, Havva DURAN, Orhan ÇİDAL, Songül IŞIK ve Enver ERGİNYÜREK’ın verdiği önergede; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir noktasında çözümü için ilgili komisyona çalışma yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Sosyal Hizmetler ve

 Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2021

KARAR NO:30

Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun kabulüne; oy çokluğu ile karar verildi.