2020 Eylül Ayı Karar Özetleri

2020 Eylül Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 01.09.2020

KARAR NO:158

Tuşba Belediyemize ait Şemsibey Mahallesi Eski Erzurum yolu, 28-29 nolu parselde kayıtlı 7.050  m² alana sahip ‘Mesut ÖZİL Nizami Futbol Sahası’nın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca “Tuşba Belediyesi Mesut ÖZİL Egençler Spor Tesisleri” olarak isimlendirilmesi teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere, Hukuk komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.    

KARAR TARİHİ: 01.09.2020

KARAR NO:159

Van İli Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Ada:8 Parsel:48 nolu taşınmazın terkinden oluşan parka tescilli alanda yapılması düşünülen Pazar Alanına ilişkin imar plan değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere, İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ: 02.09.2020

KARAR NO:160

Belediye sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak amacı ile düzenlenen yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Yapı Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:161

            Mahalli İdareler ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (b) fıkrası uyarınca belirtilen harcama kalemleri arası aktarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, 5393 sayılı kanunun 18 maddesinin (b) fıkrası uyarınca ödenek aktarılması uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:163

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2 hükmünde yapılan değişiklikte askı ilan süresince yapılan 1 adet itiraz dilekçe ile ilgili, detaylı çalışmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:164

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi eski 51 nolu parselde Van Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yapılan mevzi imar plan paftaları bulunulmadığından, dosyadaki eksikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa göre giderilmesi için Söz konusu bölgede hazırlatılan 65418315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:165

İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususundaki raporunu, işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:166

Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:167

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi yönünde yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:168      

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunda, komisyonun işlerinin yoğunluğu nedeniyle rapor düzlenmediği;  bu itibarla konunun şimdilik meclis gündeminden düşürülerek daha sonra ihtiyaç görülmesi halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:169

 Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması hususunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:170

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan kadınların erkeklere oranla eğitimde ve sosyal hayatta dezavantaj durumda olmasının sebeplerini araştırmak, kadınların toplumda daha fazla yer edilmelerini sağlayıp avantaj duruma getirmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:171

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli rehabilitasyon çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:172

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklı olarak badem ağacı yetiştirmek ilçemizde hem ekonomi olarak hem de farklı bir çeşitlilik oluşturmak açısından vatandaşa yeni bir kazanç olması açısından ve bu konuda müsait mahallelerimizde fizibilite çalışmaları yapmak ve ilgili alanda gerekli ölçümlerin yapılarak arazinin vatandaşa ait kısmının tespit edilmesi amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:173

Kadın Komisyonuna havale edilen; Toplumun en temel yapı taşı olan aile kavramının güçlendirilmesi, aile içi anlaşmazlıkların ve şiddetin yok edilmesi, aile olmanın kazandırdığı güç ve imkanları keşfetmek, sorumluluk sahibi ve hak-hukuk gözeten aile bireyleri yetiştirmek, evlilik kararı almış veya almak üzere bir yola çıkmış  kişilerin evlilikte oluşabilecek sorunları henüz ortaya çıkmadan çözümleyebilmesi, çiftlere problemlerle başa çıkma yöntemleri kazandırması ve çiftleri evlilik sonrası yaşayacakları hayata hazırlamak amacıyla “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:174

Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi için komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:175

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması, özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:176

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2020

KARAR NO:177

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:178            

Tuşba Belediyesinin 2021 Mali Yılı programa uygun olarak hazırlanan Çalışma Programının incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:179

            Tuşba Belediyesinin 2021 Mali Yılı programa uygun olarak hazırlanan Performans Programının incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:180

Kalecik Toki Yolu Üzerinde bulunan ve 30 metrelik imar yoluna cephesi olan 2681 ada 5 ve 6 nolu parsellerde ticari kullanım yapılması için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.maddesine değerlendirilmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:181

Meclis üyesi Mehmet Şirin OFLAS’ın  Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususundaki  Önergenin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:182

Meclis üyesi Mahmut EKİNCİ’nin  Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek. Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması için; Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna çalışma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:183

Meclis üyesi Aziz DENİZ’in Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Sosyal hizmetler alanında daha önce bilimsel olarak yapılan çalışmalarla alakalı meclisi bilgilendirmek, mecliste bulunanların sosyal hizmetler ile alakalı bilgi sahibi olmaları için komisyonumuzu hazırlayacağı bilimsel ve teorik verilerin sunumu için Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna çalışmasına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:184

Meclis üyesi Murat DARGIN’ın  Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması için Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna çalışma yetkisinin verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2020

KARAR NO:185

          Tuşba Belediyemize ait Şemsibey Mahallesi Eski Erzurum yolu 28-29 nolu parsele kayıtlı 7.050  m² alana sahip ‘Mesut ÖZİL Nizami Futbol Sahası’nın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca “Tuşba Belediyesi Mesut ÖZİL Egençler Spor Tesisleri” olarak isimlendirilmesi uygun görülmemiştir.