2018 Ekim Ayı Mutat Toplantısı

2018 Ekim Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2018 Ekim Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/10/2018-09:30

Toplantı Yeri: Van Ticaret Borsası Toplantı Salonu

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 474 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2019 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma (İş) Programı ve Performans Programının görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 475 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.09.2018 tarih ve 236 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2934 (eski 1895 nolu parsel)  nolu taşınmazın hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tek seferde onanması ve tek seferde askıya çıkarılması için söz konusu taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.09.2018 tarih ve 240 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 998, 1005, 1009 ve 1014 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan dosyasının yapım yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.09.2018 tarih ve 241 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İlgi (b) sayılı yazı ile söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 11.06.2018 tarih ve 212 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 10.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 242 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,

8- Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 245 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;  Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, Sarımehmet Baraj’ından gelen Karasu Akarsu’yunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize nasıl yardımcı olacağı  ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 246 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların ekonomik durumunun, ilçemize faydalarının araştırılması, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin neler olduğu, ilimiz ve ilçemize katkısının nasıl daha fazla artırılacağına yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi ,

10- Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 247 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde sel felaketlerinin önlenmesi için kanalların temizlenmesi ve drenaj hatlarının kontrol edilip değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılması, özellikle istasyon mahallesi Beyüzümü güzergâhında bulunan kapalı kanalların tespiti yapılarak DSİ Bölge Müdürlüğü ve kurumlar ile çalışılarak önlem alınması hususunun görüşülmesi ,

11- Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 255 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarında değişik sebepler sonucunda meydana gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 257 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin, Türkiye’de Turizm Belediyeler Birliğine üye olması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 258 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen;  İlimiz ve bölgemizin en önemli değerlerinden Van Gölünün son zamanlarda bir takım çevreler tarafından kirlendiği ya da kirletildiği iddia edilmektedir.  İddiaların doğruluk payının araştırılması gerekmektedir. İlçemiz sınırlarında olan kıyıların tatilciler ve piknikçilerin sebep olduğu hasarın incelenmesi varsa kirliliğin ivedi kontrol edilmesi hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 258 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 248 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazda yapacağı yapı için yapı ruhsatı talebi hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 250 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı taşınmazda plan müellifince hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi’ nin 13.04.2018 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ve imar planı 04.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir . Üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 252 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve 253 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Arısu Mahallesi Ada:101, Parsel:76 nolu taşınmaz üzerinde ‘Güneş Enerji Santrali’ olarak imar plan çalışması yapılmak istenmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi ve aynı zamanda yatırımın gecikmemesi adına Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının sırası ile ilgili belediyelerde onaylanması süresinin uzun olması ayrı ayrı onama ve askı süreçlerini ile oluşacak iş yükünün azaltılması ve bir an önce hazırlanan imar planlarının yürürlüğe girerek yatırımın gerçekleşmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 238 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:355, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 11.06.2018 tarih ve 220 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 10.07.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 10.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-26192,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 239 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 02.08.2010 tarih ve 132 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı kapsamında kalan Tuşba İlçesi Yeşilsu Mahallesi Parsel: 1090 numaralı taşınmazda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi ,

 

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı