2020 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

2020 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

 

 

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM     

Belediye Meclisinin 2020 Ocak Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/01/2020-10:00

                                                                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2020 Yılı Meclis Tatil Ayının belirlenmesi  hususunun görüşülmesi,

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca Denetim Komisyon Üyelerinin gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.12.2019 tarih ve 903 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba Belediyesinin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ne (GABB)   üyelik için alınmış olan 10.06.2019 tarih ve 90 sayılı meclis kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2019 tarih ve 1056 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımızca, Yerel, Ulusal ve Uluslararası hibe veren Kurum ve Kuruluşlara proje sunma ve projelerin uygulanmasında gerekli olan tüm Resmi iş ve işlemlerde, başvuru sahibi kurumu temsilen tüm belgelerin ilzama ve imzalamaya, bankalardan hesap açma hesap kapatma gibi tüm işlemlerde Belediye Başkanı Salih AKMAN’ın yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi ,

6- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.12.2019 tarih ve 1064 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks : 0.30, kaks : 0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır . Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlarda 8 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi,

7- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.12.2019 tarih ve 1065 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:1302 numaralı taşınmazda planlanan 7 metrelik imar yollarının kaydırılması için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarih ve 1071 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Ada:133, Parsel:13 nolu taşınmazlar, yollardan 10 metre çekmeli Emsal: 1.60, Hmax:23.50 kentsel servis alanı (KSA) olarak planlanmıştır. Ticaret Alanı (T2) Ayrık Nizam 7 kat, TAKS:0.40, KAKS:2,80 karayolundan 10 metre, güneyindeki 7 metrelik yoldan 5 metre, kuzey batı tarafında ise çekme mesafesi 0 metre (sıfır) çekme olacak şekilde plan değişikliği talebinin görüşülmesi,

9- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2019 tarih ve 1694 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Belediyemizde görev yapan personele sosyal denge ve yemek yardımı yapılması hususunun görüşülmesi.

10-Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 252 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

11- Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 254 sayılı kararı ile Kadın Komisyonuna havale edilen;

Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerimizde maddi durumu iyi olmayıp çocukların çok olduğu ve ekmek yetiştirmekte zorluk çektiklerini belirten bayanlarımızın ve Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, estetik açıdan da kent görünümüne uyum sağlayacağı noktalara ayaklı tandırların yapılması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 255 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 256 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;  Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 257 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 258 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması için gerekli çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 259 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 260 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 261 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Kentimizde deprem toplanma alanlarının tespit edilmesi, mevcut alanların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve olası bir depreme hazırlıklı duruma getirilmesi hususunun görüşülmesi ,

19- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 262 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde bulunan Seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunun görüşülmesi ,

20- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. Kent pazarlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 264 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye bütçemizin 2020 ve sonraki yıllarda artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 265 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital Bağımlılık Tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 268 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; “ İmar Uygulamaları” konulu teklifin görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 269 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak,  bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlanması  hususunun görüşülmesi ,

25- Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 270 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ekoloji Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinden geçecek olan Devlet Demir yollarının çalışması ve geçecek güzergâhın daha faydalı olması için ortak çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı