2018 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

2018 Şubat Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                                                     T.C.      
                                                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ 

 
GÜNDEM 
 
Belediye Meclisinin 2018 Şubat Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/02/2018-09:30     1- Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 29. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9/A maddesi uyarınca; 2017 yılı Kasım ve Aralık ayı dönemleri meclis toplantılarına katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Sahire YAMAN’ın, durumunun görüşülmesi, 3- Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 5 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 29. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9/A maddesi uyarınca; 2017 yılı Kasım ve Aralık ayı dönemleri meclis toplantılarına katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Ceylan ÇALIKİYAT’ın durumunun görüşülmesi, 4- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.01.2018 tarih ve 092 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında; Belediye Meclisinin 10/05/2014 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemize ait norm kadro cetvelinde belirtilen kadroların, ekli kadro değişiklik cetvellerinde yazılı bulunan kadro değişikliklerinin görüşülerek tenkis ve ihdas işlemlerinin yapılması ve Meclisimizin 10/05/2014 tarih ve 10 sayılı kararının bu yönde düzeltilmesi hususunun görüşülmesi. 5- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.01.2018 tarih ve 1528 sayılı yazıları ile gündeme alınan “Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliği’nin” görüşülmesi. 6- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2018 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere bir Belediye Meclis üyesinin seçilmesi hususunun görüşülmesi, 7- Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün 18.01.2018 tarih ve E.11038 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van-Er Beton Santralleri hakkındaki hususun görüşülmesi, 8-Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.01.2018 tarih ve 63 sayılı yazısı ile gündeme alınan; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif yolların alt yapı ve asfalt kaplama işinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinin (b) ve (e) bendi uyarınca İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden 10.000.000,00 TL kredi kullanılması hususunun görüşülmesi   9-Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.01.2018 tarih ve 64 sayılı yazısı ile gündeme alınan; Hizmet binamızın finansmanında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinin (b) ve (e) bendi uyarınca İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden 13.000.000,00 TL kredi kullanılması hususunun görüşülmesi. 10- Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunun görüşülmesi,  11- Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi  12- Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,  13- Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 11 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunun görüşülmesi, 14- Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları 
Komisyonuna havale edilen; Köylü pazarların kurulması hususunun görüşülmesi, 15- Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve hijyenin olmadığı işletmeler çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi, 16- Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunun görüşülmesi , 17- Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 16  sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız içinde bulunan engeli vatandaşlarımızın spora olan ilgilerini artırmak ve engeli vatandaşlarımızın spora teşvik edilmesi hususunun görüşülmesi , 18- Belediye Meclisinin 06.01.2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti hususunun görüşülmesi, 19- Belediye Meclisinin 06.01.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi, 20- Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun  görüşülmesi, 21- Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun  görüşülmesi, 22- Belediye Meclisinin 06.01.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:91, Ada:985, Parsel: 1 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin 08.05.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, UİP-15822,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi , 23- Belediye Meclisinin 06.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:714, Parsel:6 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin 09.10.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, UİP-21011,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi , 24- Belediye Meclisinin 06.01.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun görüşülmesi , 25-Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  08.01.2018 tarih ve 2675 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Pafta:185, Ada:720, Parsel: 953-957 nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi, 26- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih ve 186 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi parsel: 1155 nolu taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi, 27- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih ve 186 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi  Ağartı Mahallesi Ada:107, Parsel:342 nolu taşınmazın içinden geçen yolun kadastro paftasına işlenmesi hususunun görüşülmesi, 28- Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih ve Bila sayılı yazıları ile gündeme alınan; ‘VanÇEB’den Ayrılma’ hususunun görüşülmesi, 
 
Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı