2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ: 06.02.2017
KARAR NO: 29
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Tarife Esnaf ve Sanatlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu üyeliğinden Süleyman CAN’ın ayrılması ile boşalan komisyonlara komisyon üyesi olarak Meclis üyesi Haydar ÖZYER’in seçilmesine oy biriliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.02.2017
KARAR NO: 30
Belediye Meclisimizin 2017 Ocak ayı olağan toplantısında alınan 04.01.2017 tarih 8 nolu kararın, İlçemiz Sağlamtaş Mahallesinde mera alanı olarak belirtilen 125 ada 1 nolu parsel ve 58.069,72 m2’lik alanın ağaçlandırma sahası olarak düzeltilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.02.2017
KARAR NO: 31
İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;87, Ada; 1108, parsel;11’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 48,57 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.02.2017
KARAR NO: 32
İlimiz Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi Pafta;186, Ada; 717 parsel;139’da mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 150,38 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.02.2017
KARAR NO: 33
İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta;117, Ada; 1758, parsel;69’da, mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 108,03 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.02.2017
KARAR NO: 34
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2017 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere Meclisi üyesi Arif OFLAS’ın seçilmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.02.2017
KARAR NO: 35
İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.02.2017
KARAR NO: 36
Tuşba Belediyemizin sınırları içinde odun dışı ürünleri ile gelir getirici türlerden ceviz ve badem türü fidan dikimi için yer tespiti ile ilgili komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.02.2017
KARAR NO: 37
Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığı hususunun araştırılıp incelenmesi hususunda komisyon çalışmalarının belirtilen mahalle ve tarihi alanlarda devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.02.2017
KARAR NO: 38
İlçemiz sınırları içerisindeki Dezavantajlı ve Üreten kadınlarımızın tespitinin yapılarak envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının kırsal mahallelerde devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.02.2017
KARAR NO: 39
Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.02.2017
KARAR NO: 40
Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği ile sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcuların için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususundaki komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.02.2017
KARAR NO: 41
Tuşba ilçemize bağlı mahallelerimizde Afet riski altında bulunan alanlarının incelenerek tespit edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını önlemek için aynı zamanda ekili ve tarım alanlarının da zarar görmemesi için bu tespitlerin yapılması ile ilgili 06.01.2017 tarih ve 21 sayılı kararının iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.02.2017
KARAR NO: 42
Tuşba ilçe sınırları içerisinde Afet riski altındaki alanların tespiti ve bu alanların dönüştürülmesi hakkında araştırma yapılması ile ilgili 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararının iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.02.2017
KARAR NO: 43
Belediye Meclisimizce kabul edilen kardeş belediyeler ile ilgili alınan kararların Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik içeriğine uygun olup olmadığı ile ilgili 06.01.2017 tarih ve 25 sayılı kararının iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.02.2017
KARAR NO: 44
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza dağıtılan kalitesiz, kalorisi düşük, nem ve kül oranı yüksek olan yardım kömürlerin numunelerinin alınarak analizin yapılarak standartlara uygun olup olmadığı hususunun belirlenmesini, gerekli kurumlarla çalışmalar yapılması ile ilgili 06.01.2017 tarih ve 26 sayılı kararının iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.02.2017
KARAR NO: 45
İlçemiz Alaköy Mahallesi yol güzergâhındaki Pazar yerlerinin de denetlenmesi, Abdurrahman Gazi mahallesinden ve diğer mahallelerden semt pazarları ile ilgili yer tespiti çalışmaların yapılması ile ilgili 06.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararının iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 09.02.2017
KARAR NO: 47
Tuşba İlçesi Selimbey Mahallesi Pafta:75, Ada: 133, parsel:18 nolu taşınmaz ve 1/1000 uygulama imar planında Tuşba İlçe sınırlarımız içerisinde kalan UİP-15822,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 09.02.2017
KARAR NO: 48
Belediye Meclis Başkanlığına verilen 2 adet önergenin ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine, 2017 Şubat ayı gündemine alınarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
1- Belediye Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun, Belediye Meclisinin 06.02.2017
tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önerge ile gündeme alınan; Belediyemiz ile Kamu kurumları arasında hukuksal konularda devam eden davalar olup olmadığına ilişkin bilgilendirme raporunun hukuk komisyonunca çalışıp sunulması ile ilgili önergenin müzakeresinde; konunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Belediye Meclis Üyesi Mehmet UTKU’nun, Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önerge ile gündeme alınan; 3 – 6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması konusunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 10.02.2017
KARAR NO: 49
Tuşba ilçe sınırlarımız dahilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti hususunda Belediye Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin grubu adına vermiş olduğu verdiği önerge ile İlimizin 1. Derece deprem bölgesi olduğu hepimizin malumudur. Nitekim 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yıkıcı depremler meydana gelmiş ve kentimizde oldukça ciddi zararlar doğurmuştur. Depremi önlemek mümkün değildir. Ancak doğuracağı zararları en aza indirmek mümkündür. Bu hususta toplumda depremle birlikte yaşama, depremde nasıl davranılacağını bilme gibi hususlarda bilinç oluşturmak gerektiği gibi; depremlerin olası zararlarını önleyici tedbirleri almak, kısacası depreme hazırlıklı olmak da zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususlarda başta belediye ve AFAD olmak üzere kamu kurumlarına kanunla birtakım yükümlülükler yüklenmiştir. Depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması ve gerekli adımların atılması hususunda Meclis Üyesi M.Fehim OFLAS’ın verdiği önerge üzerinde yapılan müzakerelerde; iki önergeyi birleştirilerek, rapora bağlanmak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havalesine;
Gereği için kararın bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne, bir suretinin Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 10.02.2017
KARAR NO: 50
Belediye Meclis Başkanlığına verilen 3 adet önergenin ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine, 2017 Şubat ayı gündemine alınarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
1- Meclis Üyesi Salih BAKAN’nın Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarihli birleşiminde
Meclis Başkanlığına vermiş oldukları önerge ile gündeme alınan; Şemsibey ve Seyrantepe mahallerinde semt pazarları ile ilgili yer tespiti çalışmaların yapılması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Meclis Üyesi Necmettin ARSLANTOSUN’nun Belediye Meclisinin 06.02.2017
tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına vermiş oldukları önerge ile gündeme alınan; İlçemizde halı ve kilim dokuma tezgahlarının canlandırılıp, gençleri yönlendirmek; Mahallelerimizde gençlerin yapabileceği başka etkinlik varsa yardımcı olmak adına gerekli incelemenin yapılarak rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.
3- Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’nin Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarihli birleşiminde
Meclis Başkanlığına vermiş oldukları önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1653 kodu altında olan yapıların araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.