2021 Temmuz Ayı Karar Özeti

2021 Temmuz Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:05.07.2021

KARAR NO:172

            Belediye Meclis Üyesi Ayşe MİNAZ’ın 05.07.2021 tarihli birleşimde Meclisimize verdiği sözlü önergede; İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonun birlikte çalışması ile ilgili sözlü önergenin gündeme alınmasını müteakip;

 Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi ile ilgili hususun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonu ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonun birlikte çalışması, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ:05.07.2021

KARAR NO:173

Belediye Meclis Üyesi Ayşe MİNAZ’ın 05.07.2021 tarihli birleşimde Meclisimize verdiği sözlü önergede; Van ili Tuşba ilçesi İstasyon mahallesi sınırları dahilinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mevcut ve imar kanunun 15.ve 16. Maddelerine uygun olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda yola terk işlemleri yapılıp daha sonra belediyemizin iş programına alınarak açılması gereken yollar mevcut mudur? Bu yollar ile ilgili gelen talepler hangi işlem akışına göre açılıyor? Tebligat yapılan yerler var mıdır?  Bu konularla ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonuna çalışma yetkisinin verilmesi ile ilgili sözlü önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:05.07.2021

KARAR NO:174

T.C.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2021 Yılı Teftiş Raporunda belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanununun meclis toplantısı başlıklı 20. maddesi gereğince; Yapılacak Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:05.07.2021

KARAR NO:175

T.C.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2021 Yılı Teftiş Raporunda belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi ile 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince kurulan komisyonların Nisan 2022 döneminde yapılacak olan ihtisas komisyonların seçimlerine kadar çalışmalarına devam etmeleri uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:05.07.2021

KARAR NO:176

Meclisimizin 07.04.2021 tarih ve 90 sayılı kararının düzeltilerek, Tuşba ilçesine bağlı mahallelerde 2018/13 sayılı Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere belirlenen mahallelerde ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:06.07.2021

KARAR NO:177

Tuşba ilçesine bağlı mahallelerde 2018/13 sayılı Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere  belirlenen mahallelerde ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:06.07.2021

KARAR NO:178

Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Van İli, Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi 101 Ada ve 111 Parsel numaralı 720.244,22 m2’ lik taşınmazdan, 90.000 m2’lik alan üzerinde, Belediyemiz tarafından Piknik, Dinlenme ve Mesire amaçlı proje yapılması planlanmaktadır. İlçemiz sınırlarında Kıyı Turizmi önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlarımıza daha iyi ve temiz bir hizmet sunmak için, Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin istenmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:06.07.2021

KARAR NO:179

5393 Sayılı Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Maddesi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazları satışı hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; oy birliği ile karar verildi.

   

KARAR TARİHİ:06.07.2021

KARAR NO:180

22.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince; Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 32 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen boş kadro cetvelinde sehven yapılan tenkis ve ihdas işlemlerinin düzeltilmesi ve Belediyemize ait norm kadro dolu cetvel değişikliklerinin görüşülerek tenkis ve ihdas işlemlerinin yapılmasına, ekli (II) sayılı boş norm kadro değişiklik cetveli ile  (III) sayılı dolu norm kadro değişiklik cetveli tasdikine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:06.07.2021

KARAR NO:181

                 Tuşba Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine; oy birliği ile karar  verildi.

 

KARAR TARİHİ:06.07.2021

KARAR NO:182

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesi ada; 1325, Parsel; 22 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.Maddeleri doğrultusunda oluşan 158,81 m2 ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:188

Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:189

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan sağlığa zararlı kavak ağaçlarının tespiti, yerinde incelemeler yapılabilmesi ve muhtarlar vasıtasıyla vatandaşlara sağlığa zararlı olduğu konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:190

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yapımı tamamlanmak üzere olan Turizm imar planıyla birlikte ilçemizi turizm cenneti haline getirebilmek için turizm koylarının tespiti, belediyeye kazandırılabilecek alanların tespitinin yapılabilmesi, bunların imar komisyonuna bildirilmesi suretiyle imara açıldığında belediyemize tahsisinin yapılabilmesine yönelik gerekli saha çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:191

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen;  Tuşba yöresinde bulunan Napolyon kirazı ve yöremize has yerli karadut meyvelerinin ARGE çalışmalarının yapılarak aşılama yöntemiyle geliştirilip üretiminin yaygınlaştırılması sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar verilebilir, konularda ortaklaşa çalışma yapılması hususunda komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:192

Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:193

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:194

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizin ve özellikle bölgemizde yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar sağlanması ve ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:195

Eğitim Gençlik ve Spor havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarının yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.   

 

KARAR TARİHİ:08.07.2021

KARAR NO:196

  • havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ:09.07.2021

KARAR NO:197

yapılan müzakereler neticesinde; 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 2005/9207 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 29. Maddesinde;

İçkili Yer Bölgesi, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve Asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir denilmektedir.

İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;

 Madde 30: İçkili yer bölgesi.

 a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında.

 b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafından sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde;

c) Otogar ve otobüs terminallerinde,

d) Resmi Kurum ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir denilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce gerekli altyapıyı oluşturulmasına; Zabıta Müdürlüğün koordinesi ile kroki ve adreslerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ikmal edilmesine;

Dosyanın İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne tevdiine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ:09.07.2021

KARAR NO:198

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara neden olacağı ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:09.07.2021

KARAR NO:199

          Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi ile ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:09.07.2021

KARAR NO:200

Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması konularında komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:09.07.2021

KARAR NO:201

Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından, konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:09.07.2021

KARAR NO:202

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen;  pandemi sürecinde özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklar için pandemi sürecinin olumsuz etkilerin üzerinden atabilmeleri için ne gibi etkinlikler yapılabilir konularda çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.      

 

KARAR TARİHİ:09.07.2021

KARAR NO:204

5393 sayılı Kanunun ‘‘Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri’’ 38/b maddesinde yer alan Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 37/b maddesi gereğince belediye personelinin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Hükmü gereğince belediyemiz personeline ait performans ölçütlerinin görüşülmesi ile ilgili teklifin incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine; oy birliği ile karar verildi .