2021 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

2021 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 05/07/2021-10:00

 

1- Açılış ve Yoklama

2- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.06.2021 tarih ve 223 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  T.C.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2021 Yılı Teftiş Raporunda belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanununun meclis toplantısı başlıklı 20. Maddesi gereğince; 2021 yılı içerisinde yapılacak Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.06.2021 tarih ve 235 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  T.C.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2021 Yılı Teftiş Raporunda belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince belirlenen komisyonların ne kadar süre için kurulduğunun belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.06.2021 tarih ve 236 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  T.C.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2021 Yılı Teftiş Raporunda belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine uygun işlem yapılması, toplantı başına huzur hakkı alma amacıyla kurulmuş komisyonlar algısının mutlaka önüne geçilmesi hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 29.06.2021 tarih ve 29 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Atmaca, Gülsünler, Hıdır, Ocaklı ve Aşit Mahallelerinde yapılacak Kadastro Yenileme çalışmalarında, kadastro ekipleri ile çalışacak 6 adet bilirkişi isim listesi, belediye meclisimizce alınan 07.04.2021 tarih ve 90 sayılı meclis kararı ile belirlenmiştir.  Ancak söz konusu mahallelerde seçilen bilirkişilerden T.C.Kimlik numarası ve Ad-soyadları yanlış yazılanlar ile sabıka kaydından dolayı değişikliği istenilen ekli listede bilgileri düzeltilen bilirkişilerin yeniden seçilmesi hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 29.06.2021 tarih ve 30 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Adıgüzel, Bağdaşan, Dilimli, Esenpınar, Pirgarip ve Yumrutepe Mahallelerinde yapılacak Kadastro Yenileme Çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2021 tarih ve 189 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Van İli, Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi 101 Ada ve 111 Parsel numaralı 720.244,22 m2’ lik taşınmazdan, 90.000 m2’lik alan üzerinde, Belediyemiz tarafından Piknik, Dinlenme ve Mesire amaçlı proje yapılması planlanmaktadır. İlçemiz sınırlarında Kıyı Turizmi önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlarımıza daha iyi ve temiz bir hizmet sunmak için, Tuşba Belediye Başkanlığımıza tahsisinin yapılmasını talep etmekteyiz.            Bahse konu taşınmaz vasfının Mera olması sebebiyle; tahsis işlemlerinin ilgili kurumlarca yapılması ve bu alanın, Piknik, Dinlenme ve Mesire amaçlı proje yapılması için tahsisinin istenmesi hususunun görüşülmesi.

8- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2021 tarih ve 190 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 Sayılı Kanunun, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesi (h) bendi gereğince Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Maddesi gereğince mülkiyeti belediyemize ait; Van İli, Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi 4064 ada, 9 nolu parsel, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesi 106 ada, 8 numaralı parsel ve 108 ada, 3.5.9 numaralı parsel taşınmazların satılıp, satılmayacağı hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.06.2021 tarih ve 463 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 22.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince; Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 32 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen boş kadro cetvelinde sehven yapılan tenkis ve ihdas işlemlerinin düzeltilmesi ve Belediyemize ait norm kadro dolu cetvel değişikliklerinin görüşülerek tenkis ve ihdas işlemlerinin görüşülmesi.

10-Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesi ada; 1325, Parsel; 22 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.Maddeleri doğrultusunda oluşan 158,81 m2 ihdas taşınmazının, Sinan DURU’ya ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi ada; 0 parsel; 153’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 167 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi İskele Mahallesi ada; 690 parsel; 8’de kayıtlı imar planında park alanı olarak geçen taşınmazının, 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple Kanun hükümlerince iptaline veya kaldırılmasına karar verilmesi hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 168 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van/Tuşba İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada; 0 parsel; 182’de kayıtlı taşınmazının, yol, park ve diğer imar uygulamasına tabi tutulması nedeniyle plan değişikliği yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi veya muadilinde imarlı konut alanında yer tahsis edilmesi, bunların uygun görülmemesi halinde kamulaştırılması için karar verilmesi talebinin görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 169 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Ekli 13/04/2021 tarih 3462 sayılı dilekçe ile vatandaş taşınmazında bulunan park ve yolların 5 yıldır kamulaştırılmadığı bu sebeple kanun hükümlerince iptali ve terkinine karar verilmesi talebinin görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 170 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Abdurrahmangazi Mahallesi 709 ada 2 parsel nolu taşınmazının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan Belediye Hizmet Alanının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 146 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 147 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde bulunan sağlığa zararlı kavak ağaçlarının tespiti, yerinde incelemeler yapılabilmesi ve muhtarlar vasıtasıyla vatandaşlara sağlığa zararlı olduğu konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 147 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yapımı tamamlanmak üzere olan Turizm imar planıyla birlikte ilçemizi turizm cenneti haline getirebilmek için turizm koylarının tespiti, belediyeye kazandırılabilecek alanların tespitinin yapılması, bunların imar komisyonuna bildirilmesi suretiyle imara açıldığında belediyemize tahsisinin yapılmasına yönelik gerekli saha çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 147 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba yöresinde bulunan Napolyon kirazı ve yöremize has yerli karadut meyvelerinin ARGE çalışmalarının yapılarak aşılama yöntemiyle geliştirilip üretiminin yaygınlaştırılması sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar verilebilir, konularda ortak çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

20-Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih ve 149 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih ve 150 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sonuçlara neden olacağı ile ilgili çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi ,

22- Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih ve 151 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Özellikle ilimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

23- Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih ve 153 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde  yaşayan ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ekonomiye kazandırılacak değerlerin ortaya çıkarılması için Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılarak ekonomi bilincinin topluma aktarılması hususunun görüşülmesi ,

24- Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih ve 154 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Dünya genelinde sürmekte olan pandemi nedeniyle özellikle gençlerimizi Amatör sporlara yönlendirme, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi,

25-Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 158 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni yapılan imar çalışmasında Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Akköprü Mahallesinde belirlenen Ticari ve Konut alanların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

26- Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 159 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

27- Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

28- Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 161 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz mahallelerinde imara uygun olmayan yapıların hukuksal boyutun tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi,

29- Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 163 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen;  Pandemi sürecinde özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan çocuklar için pandemi sürecinin olumsuz etkilerini üzerlerinden atabilmeleri için ne gibi etkinlikler yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

                                                                                

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı