2018 Ekim Karar Özetleri

2018 Ekim Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2018

KARAR NO:261

 

          Tuşba Belediyesinin 2019 Mali Yılı programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma (İş) Programını ve Performans Programını 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (a) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2018

KARAR NO:262

 

          Tuşba Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçelerinin incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 01.10.2018

KARAR NO:265

 

Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2018

KARAR NO:266

 

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2018

KARAR NO:267

 

Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, Sarımehmet Baraj’ından gelen Karasu Akarsu’yunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize nasıl yardımcı olacağı  ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunda detaylı bir araştırma yapılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2018

KARAR NO:268

 

İlçemizde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların ekonomik durumunun, ilçemize faydalarının araştırılması, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin neler olduğu, ilimiz ve ilçemize katkısının nasıl daha fazla artırılacağına yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması hususundaki Komisyon çalışmalarının sonlandırılarak konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.10.2018

KARAR NO:269

 

İlçemizde sel felaketlerinin önlenmesine yönelik kanalların temizlenmesi ve drenaj hatlarının kontrol edilip değiştirilmesi için yapılan çalışmalarda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.10.2018

KARAR NO:270

 

          İlçemiz kadınlarının ekonomi sıkıntılarla gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.10.2018

KARAR NO:271

         

          Tuşba Belediyemizin, Türkiye’de Turizm Belediyeler Birliğine üye olması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 03.10.2018

KARAR NO:272

 

          İlimiz ve bölgemizin en önemli değerlerinden olan Van Gölünün son zamanlarda bir takım çevreler tarafından kirlendiği yada kirletildiği iddia ile ilgili,  gerçeklik payının ne olduğunun araştırılması, İlçemiz sınırlarında olan kıyılarının yaz ayları dolayısıyla piknikçiler ve tatilcilerin sebep olduğu hasarın incelenmesi, varsa kirliliğin ivedi temizlenmesi hususunda komisyon çalışmaları yeterli görüldüğünden konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.10.2018

KARAR NO:273

         

          İlçemizde Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve bu konuda araştırma, bilgilendirme çalışmalarının yapılabilmesihususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 04.10.2018

KARAR NO:274

 

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

           

KARAR TARİHİ: 04.10.2018

KARAR NO:275

 

Kalecik Mahallesi Ada:2681 Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

           

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2018

KARAR NO:281

 

Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:24-25-2330 numaralı taşınmazlarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 11.06.2018 tarih ve 210 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 10.07.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından  plan değişikliğinin 09.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinde özel eğitim alanı ve konut alanı planlanmıştır. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,10  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun  incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2018

KARAR NO:282

 

Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2261 numaralı taşınmazda kadastro sınırlarına göre yeniden düzenleme yapılarak iki adet ‘ 7 m’ lik yol’ planlanması için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,11  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2018

KARAR NO:284

 

İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 87, ada; 473, parsel; 139’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 1.230.41 m² ihdas taşınmazının satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi . 

   

KARAR TARİHİ: 05.10.2018

KARAR NO:285

 

Belediyemizde daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet yürütülmesi amacıyla benzer hizmet alanlarında çalışan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetlerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerinin birleştirilerek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetmeliği olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.10.2018

KARAR NO:286

           

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Toplam 22 Adet faaliyet 5.945.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 08/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.10.2018

KARAR NO:287

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Fen İşleri Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Fen İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Fen İşleri Müdürlüğü: Toplam 6 Adet faaliyet 12.250.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 09/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 10.10.2018

KARAR NO:288

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: Toplam 12 Adet faaliyet 1.500.000,00 TL iç kaynak, 85.442.075,96 TL dış kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 10/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.10.2018

KARAR NO:289

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: Toplam 4 Adet faaliyet 3.450.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 11/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 12.10.2018

KARAR NO:290

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Yazı İşleri Müdürlüğü: Toplam 5 Adet faaliyet 50.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 12/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 12.10.2018

KARAR NO:291

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

İnsan Kaynakları ve Eğitimi  Müdürlüğü: Toplam 9 Adet faaliyet 15.000.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 12/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 15.10.2018

KARAR NO:292

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Özel Kalem Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Özel Kalem Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Özel Kalem Müdürlüğü: Toplam 7 Adet faaliyet 655.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü

 ve Özel Kalem Müdürlüğüne tevdiine; Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 15/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 15.10.2018

KARAR NO:293

 

İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Ada; 472, parsel; 71’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 4706 sayılı Kanunun 5’nci maddesine göre 533,00 m²  arsa taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 15.10.2018

KARAR NO:294

 

İlimiz Tuşba ilçesi Polatoğlu Mahallesi Ada; 472, parsel; 71’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  4706 sayılı Kanunun 5’nci maddesine göre  606,00  m²  arsa taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 15.10.2018

KARAR NO:295

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Toplam 2 Adet faaliyet 210.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 15/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 16.10.2018

KARAR NO:296

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Hukuk İşleri Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Hukuk İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü: Toplam 60.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitimi (Hukuk İşleri) Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 16/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 16.10.2018

KARAR NO:297

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Zabıta  Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Zabıta Müdürlüğü: Toplam 5 Adet faaliyet  65.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve  Zabıta Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 16/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 17.10.2018

KARAR NO:298

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Toplam 6 Adet faaliyet 500.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 17/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 17.10.2018

KARAR NO:299

           

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Toplam 4 Adet faaliyet 470.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne tevdiine; Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 17/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 18.10.2018

KARAR NO:300

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Toplam 9 Adet faaliyet 15.500.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine; Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 18/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 19.10.2018

KARAR NO:301

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: Toplam 4 Adet faaliyet 400.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne tevdiine; Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 19/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 19.10.2018

KARAR NO:302

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü: Toplam 5 Adet faaliyet 300.000,00 TL kaynak ihtiyacı.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine; Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 19/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 19.10.2018

KARAR NO:303

 

            Tuşba Belediyesi’nin 2019 Yılı Çalışma (İş) programı ve Performans programlarından Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilmesi neticesinde,  idareden gelen teklif ve komisyon raporu doğrultusunda aşağıda belirtilen kaynak ihtiyacı uygun görülmüştür. Buna göre;

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı  (İş) Programı ve Çalışma Programı

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Yedek Ödenek olarak 2.385.000,00 TL olarak belirlenmiş.

 

            Bilgi ve gereği için Meclis kararı bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine; Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 19/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 19.10.2018

KARAR NO:304

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz 2019 yılı Çalışma (İş) programı ve Performans Programının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne;

 

 

 

            Birimlerimizin Faaliyet ve Kaynak İhtiyacı;

 

1-Özel Kalem Müdürlüğü: Toplam 7 ad faaliyet 655.000,00 TL kaynak ihtiyacı

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Toplam 9 Adet faaliyet 15.000.000,00 TL kaynak ihtiyacı

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Toplam 9 Adet faaliyet 15.500.000,00 TL kaynak ihtiyacı

4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Toplam 22  Adet faaliyet 5.945.000,00 TL kaynak ihtiyacı

5-Yazı İşleri Müdürlüğü: Toplam 5 Adet faaliyet 50.000,00 TL kaynak ihtiyacı

6-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler: Toplam 4 Adet faaliyet 470.000,00 TL kaynak ihtiyacı

7-Hukuk İşleri Müdürlüğü: Toplam 60.000,00 TL kaynak ihtiyacı

8-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: Toplam 4 Adet faaliyet 3.450.000,00 TL kaynak ihtiyacı

9- Fen İşleri Müdürlüğü: Toplam 6 Adet faaliyet 12.250.000,00 TL kaynak ihtiyacı

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Toplam 2 Adet faaliyet 210.000,00 TL kaynak İhtiyacı

11-Kadın ve Aile Hiz. Müdürlüğü: Toplam 5 Adet faaliyet 300.000,00 TL kaynak İhtiyacı

12-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Toplam 6 Adet faaliyet 500.000,00 TL kaynak ihtiyacı

13-Park ve Bahçeler Müdürlüğü: Toplam 12 Adet faaliyet 1.500.000,00 TL iç kaynak 85.442.075,96 TL dış kaynak ihtiyacı

14-Zabıta Müdürlüğü: Toplam 5 Adet faaliyet 65.000,00 TL kaynak ihtiyacı

15-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: Toplam 4 Adet faaliyet 400.000,00 TL kaynak ihtiyacı

16-Mali Hizmetler Müdürlüğü: Yedek Ödenek olarak 2.385.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, Genel toplamda 100 Adet faaliyet 58.740.000,00 TL de kaynak ihtiyacı belirlendiği görülmüştür.

 

            Gereği için Meclis kararı ve komisyon raporunun bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine; Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 19/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 19.10.2018

KARAR NO:305

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz 2019 yılı Çalışma (İş) programı ve Performans Programının aşağıda yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne,

 

A. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

Kırtasiye Alımları

 

 

60.000,00 TL

2

Giyecek Alımları

   

10.000,00 TL

3

Diğer Yayın Alımları

   

20.000,00 TL

4

Temizlik Malzemesi Alımları

   

70.000,00 TL

5

Yakacak Alımları

   

230.000,00 TL

6

Elektrik Alımları

   

200.000,00 TL

7

Yiyecek Alımları

   

350.000,00 TL

8

Habr. Cihazları Ruhs. Ve Kull.

   

120.000,00 TL

9

İlan Giderleri

   

  100.000,00 TL

10

Diğ. Bak. ve Onarım Giderleri

 

 

  700.000,00 TL

11

Diğer Taşınmaz Yap. Bak. ve Onr.

 

 

   200.000,00 TL

12

Taşıt ve İş Makine Alımları

   

150.000,00 TL

13

Su Alımları

   

   140.000,00 TL

14

Diğer Hizmet Alımları

   

   120.000,00 TL

15

Akaryakıt ve Yağ Alımları

 

 

2.115.000,00 TL

16

Müteahhitlik Hizmetleri

 

 

1.200.000,00 TL

17

Diğer Müşavir Firma ve Kişiler

   

92.500,00 TL

18

Bilgisayar Yazılım Alımları

   

25.000,00 TL

19

Bilgisayar Alımları

   

42.500,00 TL

 

TOPLAM

 

 

5.945.000,00 TL

       

 

 

B. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                           Dış Kaynak                Bütçe

1

Park Yapımı

4 Ad.

20.000.000,00

900.000,00 TL

2

Mesire Alanı

3Ad.

39.365.000,00

0,00 TL

3

Mal Alımı

     

4

Turistik ve Sosyal Donatı Çevre Düzenlemesi

     

5

Kent Mobilyası

     

6

Zeve Şehitliği Anıt’ı rölöve ve rest.

1 Ad.

1.700.000,00

 

7

Spor sahası yapım ve bakımı

15 Ad.

8.000.000,00

600.000,00 TL

8

Bakım Onarım ve Giderleri

1 Adet

9

Karasu Alan Projesi

1 Ad.

12

Tarımsal Sulama Kanalı

7 Ad.

 

TOPLAM

 

69.065.000,00 

1.500.000,00 TL

         

C. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1

TUŞBA KENT A.Ş.İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi

   

15.400.000,00

2

İşletmelerin Bakım ve Onarımı

   

100.000,00

 

TOPLAM

   

15.500.000,00 TL.

         

D. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1

Plan 1/1000 ve 1/5000 uygulama ve Nazım İmar Planlarına alt teşil etmekte ve hali hazır durumu

   

100.000,00

2

Tuşba ilçesinde plan revizyonu, Plan değişiklikleri ve bu planlarla ilgili ozalit çekimleri için kırtasiye

   

90.000,00

3

Mamul Mal Alımları

   

20.000,00

 

TOPLAM

   

210.000,00

E. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1

Temizlik Faaliyetleri (67 Mahalle)

 

 

2.800.000,00 TL

2

Avadanlık yedek parça karşılama

   

500.000,00 TL

3

Temizlik Faaliyetleri

   

50.000,00 TL

4

Diğer Müşavir ve Kişiler Ödeme

   

100.000,00 TL

 

TOPLAM

 

 

3.450.000,00 TL

         

F. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

Yol Yapım Giderleri

Asfalt, Alt Temel

 

8.000.000,00 TL

2

Hizmet Binası

Hizmet Binası

 

4.000.000,00 TL

3

Hizmet Alımları

   

200.000,00 TL

4

Büro Giderleri

   

50.000,00 TL

 

TOPLAM

   

12.250.000,00 TL

         
     

GENEL TOPLAM

38.855.000,00 TL

 

            Gereği için Meclis kararı ve komisyon raporunun bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2018 Ayı Toplantısının 19/10/2018 tarihli birleşimde yapılan oylamada oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

KARAR TARİHİ: 26.10.2018

KARAR NO:307

 

İlimiz Tuşba ilçesi Teprizkapı Mahallesi Pafta:97, Ada; 504, parsel; 13’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 632,61 m² ihdas (nakıs) taşınmazının satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine  verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.