2018 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

2018 Nisan Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2018 Nisan Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 02/04/2018-09:30

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 244 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan Tuşba Belediye Başkanlığının 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin “a” bendi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereği 3 Belediye Encümen Üyesinin gizli oyla seçimi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca ihtisas komisyon üyelerinin seçimi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2017 yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

6- “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin Belediyemiz tarafından desteklenmesi ile ilgili Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve 37 sayılı yazıların görüşülmesi,

7- Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve 38 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu kapsamında başvurusunu gerçekleştirmiş olduğumuz  “Türkiye Curling İle Tuşba’da Tanışıyor” ve “Stem’le Tuşba’da (Si)Stem’li Eğitim” projeleri ile Yatırım Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında başvurusunu gerçekleştirmiş olduğumuz “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Geri Dönüşümü İle Doğaya ve Ekonomiye Katkı” isimli projenin sunulmasına, sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya, proje tekliflerinin başarılı olması durumunda Tuşba Belediye Başkanlığı’nı temsil, ilzam ve proje Belgelerini imzalamaya Plan ve Proje Müdürümüz Ömer Fikret ŞAHİN’ in yetkili kılınması hususunun görüşülmesi ,

8- Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 60 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; “Pazar Yerleri Yönetmeliğinin” görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan cezaevlerinde yatmakta olan gençlerimiz ve çocuklarımızın topluma kazandırılması, faydalı hale gelmesi, Sporcu kimliklerinin ortaya çıkması ve bu alanda eğitim almaları ve önlerinin açılması için yapılmış çalışmalar ve yapılabilir çalışmaların araştırılması, Mayıs ayının gelişiyle birlikte 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile alakalı, 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri ve 15 Temmuz Şehitleri Maraton Koşusunun uygula bilirliğinin araştırılması ve bu koşunun yapılma koşullarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ,

10- Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 76 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 78 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemiz erken yaşta kız çocukların evlendirilmesine yönelik Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde daha sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırılarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artırılması hususunun görüşülmesi ,

13- Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve hijyenin olmadığı işletmeler çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 86 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 90 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizde meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli deprem ve doğal afetinden sonra halka barınma amacıyla dağıtılan tüm çadır ve konteynır, Mevlana evleri ve hayvan barınağı için verilen çadırların bir sonraki herhangi bir afet durumunda halkımızın yararına tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen;  İlçemizdeki engellilerin eğittim ve okullaşma durumunun araştırılması, tespit edilen engellilerin anasınıf, ilk, orta ve lise durumlarının araştırılıp devamının sağlanması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 92 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin üretilmesinin yaygınlaştırılması, Halka yeni tarımsal ürün olarak tanıtıp halka sunulması, üretilmesi planlanan ürünlerin araştırılıp pazarının ve satışının araştırılması hususunun görüşülmesi ,

19- Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 93 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Van’ın İran’a açılan Kapıköy sınır kapısında ilimize gelen turistlerin nasıl ağırlanacağı ve bilhassa ilçemize katkılarının neler olacağı ile ilgili gerekli çalışmaları yapılması  hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 94 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun  görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 100 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi parsel: 1155 nolu taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi  Ağartı Mahallesi Ada:107, Parsel:342 nolu taşınmazın içinden geçen yolun kadastro paftasına işlenmesi hususunun görüşülmesi,

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı