2018 Haziran Karar Özetleri

2018 Haziran Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 04.06.2018         

KARAR NO:162

 

              Meclis Üyesi Salih BAKAN’ın, Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önerge ile gündeme alınan; Tuşba Belediyemizin sınırları içinde bulunan Mollakasım, Ayanıs, Yeşilsu, Halkalı, Döşeme Yaylıyaka sahilleri özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin piknik, dinlenme ve denize girme açısından önemli cazibe merkezidir.

          Söz konusu sahil köylerinde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan insanların bu faaliyet sonucu hayvan gübrelerin açık alanda biriktirmesi bu alanlarda koku, sivrisinek üremesi, su kirliliği ve görüntü kirliliği gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden problemlere yol açmaktadır. Ayrıca biriktirme alanlarının dışında gelişigüzel atılan çöplerde çevre kirliliğine yol açmakta insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna yetki verilmesi ile ilgili önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek, düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; gereği için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.06.2018         

KARAR NO:163

 

Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespiti edilmesi ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.06.2018         

KARAR NO:164

 

Tuşba İlçemizde erken yaşta  kız çocukların evlendirilmesine yönelik  Belediyemizin Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü  tarafından, merkez ve kırsal mahallerde yürütülen bilinçlendirme eğitim seminerlerinde   daha  sağlıklı bilgiler elde etmek ve Belediye olarak insanlarımıza  bu konuda daha faydalı olabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili, Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.06.2018         

KARAR NO:165

 

Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.06.2018         

KARAR NO:166

 

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 05.06.2018         

KARAR NO:167

 

            İlimizde bulunan ticaret odası ve ticaret borsası gibi kurumların ilimiz ekonomisine katkılarının araştırılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.06.2018         

KARAR NO:168

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin gerekli çalışmaların yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine; Oy birliği ile karar verildi .        

 

KARAR TARİHİ: 06.06.2018         

KARAR NO:169

           

Diyaliz hastaları ve engelli yatalak olan kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.06.2018         

KARAR NO:170

 

İlçemiz sınırları içerisinde meydana gelecek herhangi bir deprem ve afet olayında deprem ve afet toplanma alanlarının olup olmadığının araştırılması hususu ile alakalı komisyonun  çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 06.06.2018         

KARAR NO:171

           

Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 06.06.2018         

KARAR NO:172

 

Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akarsuyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 07.06.2018         

KARAR NO:173

 

            Kalecik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kalecik TOKİ’nin, Belediye Kanununun 9.maddesi gereğince “ 15 Temmuz Mahallesi” adıyla yeni bir mahalle oluşturulması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.06.2018         

KARAR NO:174

 

Ağartı mahallemize Mollakasım mahallesi, Alaköy mahallesi ve Özyut mahalleleri güzergâhlarından ulaşımı sağlayan asfalt ve asfalt olmayan yolların kısım kısım resmileştirilmemiş, kadastro paftalarına işlenmemiş yol güzergâhların tespiti yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

 

KARAR TARİHİ: 07.06.2018         

KARAR NO:175

 

Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazın da bulunduğu Özalp yolu üzerinde yapılacak yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19.Maddesinin f bendinden yararlanarak zemin katta ticari kullanım talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

 

KARAR TARİHİ: 07.06.2018         

KARAR NO:176

 

Kalecik Mahallesi Ada:2681 Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

 

KARAR TARİHİ: 08.06.2018         

KARAR NO:179

 

Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2283, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 08.06.2018         

KARAR NO:180

 

Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:718, Parsel:146 numaralı taşınmazlar için hazırlatılan UİP-21011,4  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 08.06.2018         

KARAR NO:181

 

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1753, Parsel:7 numaralı taşınmaz için hazırlatılan UİP-15822,13  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 08.06.2018         

KARAR NO:182

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 87, ada; 4161, parsel; 1 numaralı taşınmazın, 4.685,89 m2 kısmı 1/1000 uygulama imar planında bakım akaryakıt istasyonu olarak planlanmış olup, taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .

           

KARAR TARİHİ: 08.06.2018         

KARAR NO:183

 

Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, ‘ÇTV ve İlan Reklam’ konulu teklifin incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

KARAR TARİHİ: 08.06.2018         

KARAR NO:184

 

             Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Edremit Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Gürpınar Belediyesi, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Van Ticaret Borsası ortaklığı ile İlimizde kurulacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) nin oluşumunda Belediyemizin Kurucu Üye olarak katılmasını, katılma payının % 6 olarak belirlenmesini, katılma payı bedeli olan 114.470 TL’nin 2018 Mali yılı bütçesinin ilgili tertibinden Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından bu amaç ile açılacak olan hesaba ödenmesini, katılım payına tekabül eden 1 kişi ile müteşebbis heyetinde temsil edilmesi alınacak kararın bir suretinin Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına gönderilmesine; oy çokluğu ile karar verildi.