2020 Aralık Ayı Karar Özetleri

2020 Aralık Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 01.12.2020

KARAR NO:234

İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parselde bulunan, 649,57 m²’lik taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Encümene verilip verilmeyeceği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ: 01.12.2020

KARAR NO:235           

Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2021 yılı için “Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti” konulu yazılı teklifini incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ: 01.12.2020

KARAR NO:236

Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonda geçen hizmet süresi esas alınarak,  2021 yılı için “Ek Ödeme Oranları Tespiti” konulu yazılı teklifini incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; Oy birliği ile karar verildi.   

KARAR TARİHİ: 01.12.2020

KARAR NO:237

İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi pafta; K50C-17C-4C, ada; 2401, parsel; 17 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 104,85 m² ihdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 02.12.2020

KARAR NO:238

                Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2021 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli, 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanunu çerçevesinde değerlendirilerek ilgili komisyonlarca yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ve ekli cetvellerde belirtilen miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (f) bendi çerçevesinde kabulüne;  Oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 02.12.2020

KARAR NO:239

                Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 02.12.2020

KARAR NO:240

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 02.12.2020

KARAR NO:241                        

            Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi için komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.12.2020

KARAR NO:242

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.12.2020

KARAR NO:243

            Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda çalışma yapılması ile başlayıp, devamında dönüşümü tamamlanıncaya kadar bekleyecek olan eski marangozlar sitesinin ana yola bakan cephesinin tek tip sıvanıp boyanması , ilçemizde bulunan mermercilerin bir temsilcisi nin neden olmadığı veya sadece tuşba ilçesi Mermercileri’nin toplulaştırılabilmesi için nelerin yapılabilinmesi, şahıs arazilerine dökülen gelişigüzel hafriyatların raglaj ve düzeltilmesi hususunda nelerin yapılabilineceği konusunda, komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.12.2020

KARAR NO:244

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.12.2020

KARAR NO:245

          Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması ile ilgili, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.12.2020

KARAR NO:246

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek. Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.12.2020

KARAR NO:247

            Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması hususunda, komisyon, çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2020

KARAR NO:248

Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerin sosyal hizmetler alanında insan bedenini olumsuz yönde etkileyen nedenleri belirlemek. Özellikle larva döneminde insanların hayatlarının olumsuz etkileyen, sahil kenar mahalleleri ile merkez mahallelerde dere yatakların ıslah edilmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir. Söylenen önerileri çözümü için belediye olarak neler yapılabilir. Ayrıca vatandaşların bu ve buna benzer sorunların çözümü için önerileri nelerdir, belediyemizden beklentileri nelerdir? Alanda çalışma yapılmasıyapılması ile başlayıp, devamında komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:249

            Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için çalışma yapılması amacıyla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:250

          Tuşba ilçesi, Ağartı Mahallesi isminin değiştirilerek, 1700 yıllık Urartu Ayanıs kalesinden ismini alarak çok eski tarihleri de göz önünde bulundurularak Ağartı mahallesi olan isminin Ayanıs mahallesi olarak değiştirilmesi talebinin incelenerek rapora bağlamak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu ile  Hukuk Komisyonuna Müşterek çalışma yapmak üzere havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:251

Belediye Meclis Üyesi Havva DURAN’ın verdiği önergede; İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi için Kadın Komisyonuna çalışma yetkisinin verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:252

Belediye Meclis Üyesi Songül IŞIK, Naci ENTERLİ, Ali DAYAN ve Pakize DEMİR’in  verdiği önergede; Tuşba ilçemizin “Seyrantepe ve Düzyol” mahallelerinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışmaların yapılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna müşterek çalışma yapmak üzere havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:253

Belediye Meclis Üyesi Ümit KANAN’ın verdiği sözlü önergede;İlçemizin tarihi mekanlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunda yapılan müzakereler neticesinde; Önergenin Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:254

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 657 sayılı DMK. 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Genelgeleri ekinde bulunan cetvelde belirtilen “ 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutar’ dan”  2021 yılı esas alınarak yönetici pozisyonunda çalışanlara tavan diğer teknik personele alt taban puandan ödenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:255

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonda geçen hizmet süresi esas alınarak,  2021 yılı için hazırlanacak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgi sayılı genelgesi cetvelinde yer alan oranı aşmamak kaydıyla 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere  ödenecek Ek Ödeme oranı’ nın 2021 yılı  esas alınarak ödenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.12.2020

KARAR NO:256

Van İli Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi 720 ada 493 parsel numaralı taşınmazın maliki Davacı Enver DAYANIR Van 2.İdare Mahkemesi 2019/1487 nolu hukuk işleri müdürlüğü dava dosyasının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline yönelik,  Talebin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (c ) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar  verildi.