2019 Ocak Ayı Karar Özetleri

2019 Ocak Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2019

KARAR NO:1

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde Meclisimizin ve Belediyemizin işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2019 yılı içerisinde meclisin tatil yapmamasına oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2019

KARAR NO:2

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis’te grubu bulunan partilerin oy oranlamasına göre yapılan seçim sonucunda Bedri AKMAN, Haydar ÖZYER ve Nejla BAKIR Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 ve 23. Maddeleri uyarınca Denetim Komisyonu emrinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek kişiler veya kamu personeli dışındaki uzman kişilerin isim ve gün sayılarının ihtiyaca göre belirlenmesi ve kanunda öngörülen miktarları geçmemek üzere ödeme yapılması hususlarında Denetim Komisyonun yetkili kılınması uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2019

KARAR NO:3

 

Tuşba İlçesi  Şemsibey Mahallesi  Ada:720, parsel:45 nolu taşınmaz ile Şemsibey Mahallesi  Ada:720, parsel:679 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazlarda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2019

KARAR NO:4

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür ve turizm amaçlı çevre düzenleme ve altyapı projeleri kapsamında, Başkanlığımıza tahsis edilen ödenek yetersiz kaldığından, tamamlanamayan kısımlar için 2019 yılı bütçesinden ödenek tahsis edilmesine; oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2019

KARAR NO:5

 

Proje aşaması bitirilen Yeni Hizmet Binasının 2019-2020 yılları arasında yapımının ve ihale işlemlerinin başlatılması, ihale gider bedelinin Belediyemiz bütçesi ve dış kaynaklardan sağlanan ödeneklerden karşılanmasına; oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 07.01.2019

KARAR NO:6

 

Yiyecek Yardım Sandığının kurulması ve hazırlanan “Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesinin” kabulüne; oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2019

KARAR NO:7

 

Tuşba ilçemizde daha önce Tuşba Belediyemizin hizmete başladığı Halk Ekmeğinin merkez mahallerimizde halkın ihtiyaçları doğrultusunda talebe karşılık yeni halk ekmek büfelerin kurulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 08.01.2019

KARAR NO:8

 

İlçemizde hayvancılığın yapılmasında en önemli sorunlardan biri olan sürü yöneticiliğinin olduğu, bu konuda alınacak önlemlerin araştırılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 08.01.2019

KARAR NO:9

 

Tuşba ilçemizde Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 09.01.2019

KARAR NO:10

 

Engellinin hangi dalda etkin olabilecek ve topluma nasıl kazandırabiliriz konusunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 09.01.2019

KARAR NO:11

 

Deprem Riski Taşıyan ve Aktif Fay hatları üzerinde olan bölge tespiti için, İl Afet Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile görüşmelere devam edilerek gerekli araştırmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 09.01.2019

KARAR NO:12

 

İlçemiz sınırlarında bulunan oto sanayi sitesinin ilimiz ve ilçemize katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.01.2019

KARAR NO:13

           

Kış aylarının gelmesi dolayısıyla, ilçemizdeki özellikle kırsal mahallerimizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ile alakalı çalışma yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 10.01.2019

KARAR NO:14

 

İlçemizde gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi adına ilçemiz sınırları içinde kış sporlarının yapılacağı alanların tespiti ve gençlerimizin kış sporlarına yönlendirilmesi hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ: 10.01.2019

KARAR NO:17

 

Tuşba İlçesi Altıntepe Mahallesi Ada:699, Parsel:13 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında taks:0.25, kaks:0.50, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 2 kat konut alanı, ibadet yeri ve yol olarak planlanmıştır . Taşınmazın mevcut planındaki yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazda planlanan  10 metrelik yolun 8 metreye düşürülmesi ve 7 metrelik iki adet imar yolunun iptali talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 11.01.2019

KARAR NO:18

 

İlçemiz sınırlarında bulunan marangozlar ve  keresteciler sitesinin ilçemiz ekonomisine katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek odalar komisyonuna  yetki verilmesine; Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.01.2019

KARAR NO:19

 

   Çarpanak adası ,Adır adası, Ayanıs kalesinin turizme çekmek için neler yapılabilir konusunda çalışma yapmak üzere Kültür  ve Turizm komisyonuna  yetki verilmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.01.2019

KARAR NO:20

 

Kırsal kesimde oturup hayvancılık yapamayan, Kadın ve erkeklerin yapabilecekleri, Kadın Erkek ayrımı yapmadan nasıl iş güç sahibi yapabiliriz. Mesela kırsal kesimdeki kadınların ticarete nasıl alıştırabiliriz. Konusunda çalışma yapmak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonuna yetki verilmesine; Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.01.2019

KARAR NO:21

 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından, Belediyemiz Hizmet Binası yapım işi için İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü’ nün 07/01/2019 tarih ve E.948 sayılı yazısı ile 5.000.000,00 TL. ek kredi tahsis edilmiştir.  

        Bu nedenle, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2019 Yılı Performans Programı ve Çalışma ( iş ) Programının revize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü 2019 Yılı Performans Programı ve Çalışma ( iş ) Programının ek’ te gönderilen haliyle; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (a) bendi uyarınca kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 11.01.2019

KARAR NO:22

 

Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:-, Parsel:457-458-494-1715-1717 numaralı taşınmazlar üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Bertaraf Tesisi (Çöp Depolama Alanı) yapılması düşünülmektedir. İlimizde yapılacak Katı Atık Bertaraf Tesisi yatırımı ve tesislerinin yapılması noktasında gereken imar planı çalışmaları yapılabilmesi adına bahse konu Taşınmazlar üzerinde yapılacak uygulama imar planının, tek seferde onaylanarak tek seferde askıya çıkması için 1/1000 ölçekli Uygulama Planı yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.