2019 Aralık Ayı Karar Özetleri

2019 Aralık Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 ARALIK AYI KARAR ÖZETLERİ

 

 

KARAR TARİHİ: 02.12.2019

KARAR NO:247

 

Van ili Tuşba İlçesi, Şemsibey Mahallesi Eski Erzurum yolu, ada 711 ve 28-29 parsele kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan 7.050,00 m2 alana sahip “Mesut ÖZİL Nizami Futbol Sahasının” Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün yazılı teklifleri doğrultusunda kiraya verilmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 02.12.2019

KARAR NO:248

 

Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Azad GÜLENLÜL’e belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere aylık ödenek verilmesine; oy çokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 02.12.2019

KARAR NO:249

 

Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 657 sayılı DMK. 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Genelgeleri ekinde bulunan cetvelde belirtilen “ 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutar’ dan”  2020 yılı esas alınarak yönetici pozisyonunda çalışanlara tavan diğer teknik personele alt taban puandan ödenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

                                                   

KARAR TARİHİ: 02.12.2019

KARAR NO:250

 

Sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonda geçen hizmet süresi esas alınarak 2020 yılı için hazırlanacak Maliye Bakanlığı’nın ilgi sayılı genelgesi cetvelinde yer alan oranı aşmamak kaydıyla 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek Ek Ödeme oranı’ nın 2020 yılı esas alınarak personele ödenmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

                                                   

KARAR TARİHİ: 03.12.2019

KARAR NO:251

 

                Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenen miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca kabulüne, Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2019

KARAR NO:252

 

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

         

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2019

KARAR NO:253

 

Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla ve ilçe halkıyla görüşülerek detaylı bir araştırma yapılması ve görüş teatisinde bulunulması ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2019

KARAR NO:254

 

Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerimizde maddi durumu iyi olmayıp çocukların çok olduğu ve ekmek yetiştirmekte zorluk çektiklerini belirten bayanlarımızın ve Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, estetik açıdan da kent görünümüne uyum sağlayacağı noktalara ayaklı tandırların yapılması için ekli raporda belirtilen bazı mahalle muhtarlarımızla ve Mahallede ikamet eden kadınlarla görüşmeler yapılmış, talepler alınmıştır. Bu projenin uygulanmasını sağlamak amacıyla İlçemizin diğer mahallelerinde de çalışma yapılabilmesi için komisyon çalışmasının devamına; Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2019

KARAR NO:255

 

Tuşba Belediyesi sınırlar kapsamında erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve hangi tür bitkilerin yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. İlçemizde Erozyonla mücadele ve Ağaçlandırma alanında model olacak projenin uygulanmasını sağlamak ve ilçemizin diğer mahallelerinde de benzer projelerin uygulanması için uygun koşullar sağlamak amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.12.2019

KARAR NO:256

 

          Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 04.12.2019

KARAR NO:257

 

İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. İlçemiz mahallelerinde acilen çevresel şartların iyileştirilmesi gerektiği ve insan sağlığına etkilerinin azaltılması amacıyla komisyonun yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı olarak çalışması ve komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.12.2019

KARAR NO:258

 

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dâhil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04.12.2019

KARAR NO:259

 

İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2019

KARAR NO:260

         

Tuşba ilçemizin tarihi eserlerin turizme kazandırılması ve potansiyellerin arttırılması ve ilçemizde bulunan Kültürel ve Tarihi Eserler ile ilgili ayrıntılı araştırılmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 04.12.2019

KARAR NO:261

 

İlçemizde deprem toplanma alanlarının tespit edilmesi, mevcut alanların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve olası bir depreme hazırlıklı duruma getirilmesi hususunda komisyon çalışmaları yapılmış, Depremlere karşı alınması gereken en önemli önlemlerden birisi de toplanmaya uygun alanların belirlenmesi ve bu alanlarda geçici olarak barınmaya uygunluğun tespit edilmesi için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .  

KARAR TARİHİ: 04.12.2019

KARAR NO:262

 

Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.12.2019

KARAR NO:263

 

İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi için komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2019

KARAR NO:264

 

Belediye Bütçemizin 2020 ve Sonraki yıllarda Artırılması ve yatırıma dönük olarak Hazırlanabilmesi ve Uygulanabilmesinin Çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 05.12.2019

KARAR NO:265

 

Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılmasına ilişkin raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili denetimlerin artırılması gerektiği için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2019

KARAR NO:267

 

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyeliğinden Hüseyin SOYALP’ın istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi Enver ERGİNYÜREK’in seçilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2019

KARAR NO:268

 

Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün " İmar Uygulamaları "  konulu teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk ve İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin Hukuk Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2019

KARAR NO:269

 

Meclis Üyesi Havva DURAN’,Mahmut EKİNCİ, Hüseyin SOYALP, Berken KIZIL KARABOĞA, ve Baha SOYYİĞİT’in Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Van ili Tuşba ilçesindeki mahallelerde bulunan insanların sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak bu insanları topluma kazandırmak, toplum içinde yer edinmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sivil toplum örgütleriyle irtibat kurup yardımlarda bulunmak, toplum yararına faydalı bireyler sağlamak için Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna çalışma yapması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.12.2019

KARAR NO:270

 

Meclis Üyesi Aziz DENİZ, Siracettin ÜNLÜ, Ümit KANAN, Fırat LAÇİN, ve Servet AKTAŞ’ın Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları içerisinden geçecek olan Devlet Demir Yollarının çalışması ve geçecek güzergahların daha faydalı olması için  İmar ve Şehircilik Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ekoloji Komisyonuna Müşterek çalışma yapmak için yetki verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.