2019 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

2019 Kasım Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM                   

Belediye Meclisinin 2019 Kasım Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/11/2019-10:00

                                                                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.10.2019 tarih ve  675  Sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Tuşba Belediye Başkanlığının 2020 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek  belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2019 tarih ve 779 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Ada:444, Parsel:9 nolu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi talebinin görüşülmesi.

4-Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 197 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye girişi ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

5- Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 198 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi; mahalle muhtarlarıyla, ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi hususunun görüşülmesi ,

6- Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 199 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 200 sayılı kararı ile Kadın Komisyonuna havale edilen; Erken yaşta evliliklerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 201 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 204 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;  Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 205 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 206 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması için gerekli çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 209 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlayan sanayi alanlarında ifraz işlemlerinin yapılabilmesi ve yaşanan teknik problemlerin giderilmesi için Plan Hükümlerinin 14.2.Hükmünün, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenerek; “Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m2 den az olmaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olmaz.” İbaresinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 08.10.2019  tarih ve 223 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Seyrantepe mahallesi ile Beyüzümü mahallesi sınırlarında bulunan Averek yolu üzerindeki alanda semt pazarı (mahalle pazarı) kurulması hususunun görüşülmesi ,

16- Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 217 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Kentimizde deprem toplanma alanlarının tespit edilmesi, mevcut alanların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve olası bir depreme hazırlıklı duruma getirilmesi hususunun görüşülmesi ,

17- Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 218 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde bulunan seraların tespit edilmesi, bu seralarda hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiği, kaçında organik tarım yapıldığı, çiftçilere seracılık eğitimlerinin verilip verilmediğinin saptanması, seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hususunun görüşülmesi ,

18- Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 219 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen;  İlçemizde mevcut olan kent pazarların ekonomik, altyapı, hukuk, ulaşım ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. Kent pazarlarının daha elverişli ve güvenlikli bir duruma getirilmesi, eksiklerinin ve sorunlarının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi ,

19- Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 220 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen; Belediyemize Hukuki olarak; Ne kadar dava açıldığı, açılan bu davaların maddi olarak yükünün belirlenmesi ayrıca; önümüzdeki süreçte bu davaların asgariye indirilmesi çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

20- Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 221 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye bütçemizin 2020 ve sonraki yıllarda artırılması ve yatırıma dönük olarak hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesinin çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 222 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Bağımlılık Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan bütün eğitim kurumlarının Dijital bağımlılık tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

                             

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı