2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ: 05.12.2016
KARAR NO: 221
İlçemiz Kasımoğlu, Otluca, Gülsünler, Özkaynak Mahallelerimizde komisyonca tespit edilen ihtiyaçların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce takip edilmesi, İlçemize bağlı kırsal bölgelerde sel ve taşkınlarda yaşanan sıkıntılar ile ilgili, diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların yerinde tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.12.2016
KARAR NO: 222
İlçemizde Engellilere yönelik engellilerin sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği hususunda komisyonca mahalle bazında yapılan veritabanı anket çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.12.2016
KARAR NO: 223
İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut mahallelerimizde özellikle kadınların geçimlerinin zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkânlarının sağlanması ve emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlara daha çok hangi alanlarda iş imkânlarının oluşturulması için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.12.2016
KARAR NO: 224
Kentsel dönüşüm projesinin yapılacağı alanlar ile ilgili hususlarda komisyon marifetiyle yapılan yazışmaların takibi ve sonuçlandırılması amacı ile Komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.12.2016
KARAR NO: 225
Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlemesi ile ilgili komisyonun diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.12.2016
KARAR NO: 226
Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde erozyona maruz kalan yerlerin olduğu ve bu yerlerin ağaçlandırılması için gerekli şartların oluşturulması ve kalan mahalle ve arazilerde ağaçlandırma ve erozyon riski olan bölgelerin tespitine yönelik komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.12.2016
KARAR NO: 227
İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları ile ilgili hususta daha sağlıklı veriler elde edebilmek adına Komisyonun çalışmalarına devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.12.2016
KARAR NO: 228
Madde bağımlılığıyla mücadelede; madde bağımlılığının zararlarını, bu zararların kişiler,
aileler ve toplumlar üzerinde yapacağı etkiler anlatılarak bu zararlardan korunma tedavi yöntemleri ve
bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi adına Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun
görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.12.2016
KARAR NO: 229
Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan
dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan
dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususundaki komisyon çalışmalarının devamına oy birliği
ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.12.2016
KARAR NO: 230
23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerin ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve
metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların
molozların kaldırılması hususundaki komisyon çalışmalarının mahalle bazında devam etmesi uygun
görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 08.12.2016
KARAR NO: 231
Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok ilgili olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin
araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğu hususunda
komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve
ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 08.12.2016
KARAR NO: 232
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi uyarınca belirtilen harcama
kalemleri arası aktarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun 18 maddesinin (b)
fıkrası uyarınca harcama kalemleri arası ödenek aktarılması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 08.12.2016
KARAR NO: 233
Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2017 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı
alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
çerçevesinde değerlendirilerek belirlenen miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f)
bendi uyarınca kabulüne, gereği için kararın bir suretinin ekleri ile birlikte Mali Hizmetler
Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 09.12.2016
KARAR NO: 234
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (n) ve 81. maddeleri uyarınca Yumrutepe Mahallesi
“Kümeevler” isminin "Yumrutepe Mahallesi “Bahçelievler Sokağı" olarak değiştirilmesi uygun
görülmüştür.
Gereği için kararın ilgili makamlara sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine
oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 09.12.2016
KARAR NO: 235
Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih ve 215 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik
Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan pafta:93, ada:930,
parsel:57 nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin ile ilgili komisyon
çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 09.12.2016
KARAR NO: 236
Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesinde bulunan pafta: K50C23A3D/3A, ada: 2266-2265-2264,
parsel: 1/2-1-1 nolu ait taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmi sanayi alanı, kısmi
park alanı, kısmi yol olarak planlanmıştır. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine,
gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 09.12.2016
KARAR NO: 237
Sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonda geçen hizmet süresi esas alınarak Maliye
Bakanlığı’nın 13.07.2016 tarih ve 63107535-010.06.02-(115708-184)-6181 sayılı “Mahalli İdare
Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu genelgesinin (2) Sayılı Cetveli’nde yer alan oranı
aşmamak kaydıyla 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek Ek Ödeme oranı’ nın 2016 yılı
esas alınarak ödenmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 09.12.2016
KARAR NO: 238
Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 657 sayılı DMK. 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli
olarak çalıştırılacak personele Belediye Kanunun 49. Maddesinin sekizinci fıkrası gereği Belediyeler
Gelirlerinin % 30 dan fazlasını Personel Giderlerine harcayamaz hükmü gereği ve Belediyemizin mali
sıkıntılarından dolayı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.07.2015 tarih
ve 27998389-010.06.02/6235 sayılı Genelgeleri ekinde bulunan ( 1 ) sayılı cetvelde belirtilen “ 657
Sayılı Kanuna göre net aylık tutar’ dan” 2015 yılı esas alınarak ödenmesi uygun görülmüştür.