2019 Temmuz Ayı Karar Özetleri

2019 Temmuz Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:111

 

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 21. Maddesi uyarınca oluşturulan Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliğinden Mehmet Şirin MARAL’ın istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi Mehmet Şirin OFLAS’ın seçilmesine; Bağımlılık Komisyonu üyeliğinden Mehmet Şirin OFLAS’ın istifası ile boşalan komisyon üyeliğine Mehmet Şirin MARAL’ın seçilmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:112

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlayan sanayi alanlarında ifraz işlemlerinin yapılabilmesi ve yaşanan teknik problemlerin giderilmesi için Plan Hükümlerinin 14.2.Hükmünün, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenerek; “Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m2 den az olmaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olmaz.” İbaresinin değiştirilmesi hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:113

 

Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta;k50c23c1a, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi ile ilgili yapılan teklifin reddine; oy çokluğu ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:114

 

Van İli, Tuşba İlçesi, Seyrantepe Mahallesi pafta;k50c23b-4d, ada; -, parsel; 1800’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 197,57 m² İhdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesine, oy birliği ile karar verildi.  

   

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:115

 

Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi pafta;87, ada; 1137, parsel; 133’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 946,38 m² İhdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi ile ilgili yapılan teklifin reddine; oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:116

 

Van İli, Tuşba İlçesi, Altıntepe Mahallesi pafta;97, ada; 1207, parsel; 35’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 110,07 m² İhdas taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine  verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

   

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:117

 

            Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasında bulunan 8 metrelik kadastro yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:118

 

            Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel: 16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:119

 

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 02.07.2019

KARAR NO:120

 

Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla, ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülerek detaylı bir araştırma yapılması ve görüş teatisinde bulunulması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:121

 

Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:122

 

Erken yaşta evliliklerin araştırılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun Van ilinde ve Tuşba ilçesinde konu ile alakalı çalışmalar yürüten dernek ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek gerekli araştırmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:123

 

Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda gerekli şartların oluşturulması için detaylı çalışmaların yapılması ve bu alanların ıslahı ve yeşillendirilmesi için yapılacak olan çalışmaların nihai sonuca ulaştırılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:124

 

Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunda Van ilinde ve Tuşba ilçesinde konu ile alakalı çalışmalar yürüten dernek ve sivil toplum kuruluşları ile mahalle muhtarları ile iletişime geçilerek detaylı araştırmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:125

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması hususundaki raporunu zaman yetersizliği nedeniyle sunmadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:126

 

İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi ve diğer kurumlarla iletişim kurulması, ortak projeler yapılması ile ilgili olarak yapılan çalışmaların tamamlanması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:127

 

Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 03.07.2019

KARAR NO:128

 

İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.07.2019

KARAR NO:129

 

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.07.2019

KARAR NO:130

 

Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.07.2019

KARAR NO:131

 

          KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması ile ilgili,ilgili kurumlara yaptığı yazışmaların tamamlanması, konu ile alakalı ilgili dernek, sivil toplum kuruluşları, bilirkişi ve hukukçularla görüşmelerin yapılması amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 04.07.2019

KARAR NO:132

 

İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.07.2019

KARAR NO:134

 

Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.07.2019

KARAR NO:135

Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla  görüşmelerin yapılması  ve konunun detaylı araştırılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ: 05.07.2019

KARAR NO:136

Tuşba ilçemizdeki bağımlı ve toplumda ötekileştirilmiş bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.07.2019

KARAR NO:137

Belediye Meclis Üyesi Aziz DENİZ’in Meclisimizin 05.07.2019 tarihli birleşimde, İlçemiz sınırları içinde yer alan Seyrantepe mahallesi işle Beyüzümü mahalleri sınırlarında bulunan Averek yolu üzerindeki alanın semt pazarı (mahalle pazarı) olarak tahsis edilmesi ile ilgili verdiği önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ile Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.