2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ: 05.02.2018       

KARAR NO:30

Belediye Meclis Üyelerimizden Sahire YAMAN’ın (BDP) 2017 yılı Kasım ve Aralık ayında yapılan toplantılara katılmadığı tespit edilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29.maddesi ile Belediye Çalışma yönetmeliğinin 9/A maddesinde yazılı olan  ‘Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir .’ Hükümleri gereğince 2017 yılı Kasım ve Aralık ayı dönemleri meclis toplantılarına katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Sahire YAMAN’ın Meclis toplantılarına katılmaması nedeni ile meclis üyeliğinin düşürülmesine; alınan kararın Danıştay işarı alınmak üzere İl Makamına sunulmasına; oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 05.02.2018       

KARAR NO:31

Belediye Meclis Üyelerimizden Ceylan ÇALIKİYAT’ın (BDP) 2017 yılı Kasım ve Aralık ayında yapılan toplantılara katılmadığı tespit edilmiş olup 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29.maddesi ile Belediye Çalışma yönetmeliğinin 9/A maddesinde yazılı olan  ‘Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar  verilir.’ Hükümleri gereğince 2017 yılı Kasım ve Aralık ayı dönemleri meclis toplantılarına katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Ceylan ÇALIKİYAT’ın Meclis toplantılarına katılmaması nedeni ile meclis üyeliğinin düşürülmesine; alınan kararın Danıştay işarı alınmak üzere İl Makamına sunulmasına; oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2018       

KARAR NO:32

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında; Belediye Meclisinin 10.05.2014 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemize ait norm kadro cetvelinde belirtilen kadroların, ekli kadro değişiklik cetvellerinde yazılı bulunan kadro değişikliklerinin görüşülerek tenkis ve ihdas işlemlerinin yapılması ve Meclisimizin 10.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararının bu yönde düzetilmesine, Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 233 ile 01.03.2016 tarih ve 40 sayılı kararların da dikkate alınarak  ekli (II) sayılı boş norm kadro değişiklik cetvelin tasdikine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.02.2018       

KARAR NO:33

Tuşba Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, idarenin tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Yazı İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 06.02.2018       

KARAR NO:34

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesi gereğince 2018 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere Meclisi üyesi Arif OFLAS’ın seçilmesi uygun görülmüştür.

            Bilgi ve gereği için kararın bir suretinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.02.2018       

KARAR NO:35

İlçe sınırları içerisinde Erciş yolu üzeri Şemsibey Mahalle Ada:78 parsel:131 adresinde faaliyet gösteren VAN-ER Beton Santralinin başka bir yerde açmak üzere kapatılmasına; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.02.2018       

KARAR NO:36

            İdaremiz adına İller Bankasından kredi talep etmeye, talep edilen krediyle ilgili bu Meclis Kararını Bankaya tevdi etmeye, gerektiğinde kredi ile ilgili taksitlerin ertelenmesine, borçlanma süresinin uzatılmasına veya kısaltılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE’nin yetkili kılınmasına; OYÇOKLUĞU ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 06.02.2018       

KARAR NO:37

İdaremiz adına İller Bankasından kredi talep etmeye, talep edilen krediyle ilgili bu Meclis Kararını Bankaya tevdi etmeye, gerektiğinde kredi ile ilgili taksitlerin ertelenmesine, borçlanma süresinin uzatılmasına veya kısaltılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE’nin yetkili kılınmasına; OYÇOKLUĞU ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2018       

KARAR NO:38

İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 07.02.2018       

KARAR NO:39

Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2018       

KARAR NO:40

 

          İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 07.02.2018

KARAR NO:41

Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2018

KARAR NO:42

Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.02.2018

KARAR NO:43

İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve Hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği hususunda detaylı bir araştırma yapılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 08.02.2018

KARAR NO:44

İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunda ne tür desteklerin verilebileceği gibi konular için bilgi talebinde bulunduğu kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda, kırsal mahalle muhtarlarımız ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür .  

 

KARAR TARİHİ: 08.02.2018

KARAR NO:45

Tuşba ilçe sınırlarımız içinde bulunan engelli vatandaşlarımızı spora olan ilgilerini artırmak ve engelli vatandaşlarımızı spora teşvik edilmesi hususunda komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.02.2018

KARAR NO:46

Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

         

KARAR TARİHİ: 08.02.2018

KARAR NO:47

İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların tespit edilerek detaylı bir araştırma yapılması ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:48

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP -15822,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .  

           

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:49

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:50

            Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:91, Ada:985, Parsel:1 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-15822,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

           

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:51

Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:714, Parsel:6 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-21011,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:52

UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 

           

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:53

Tuşba İlçesi  Şemsibey Mahallesi  Pafta:185, Ada:720, parsel:953-957 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazlarda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:54

Tuşba İlçesi  Beyüzümü Mahallesi  parsel:1155 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı bir kısmı ise olarak planlanmıştır. Taşınmazda planlanan 7 metrelik imar yolunun iptali talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:55

Tuşba İlçesi Ağartı Mahallesi Ada:107, Parsel:342 nolu taşınmazın içinden geçen yolun kadastro paftasına işlenmesi talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:56

Van Mahalli İdareleri Sürdürülebilir Çevre Yönetim Birliği (VANÇEB) tüzüğünün 34. Maddesi gereğince Birlikten ayrılması ile ilgili teklifin incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık komisyonuna havalesine, Bilgi için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:57

            2464 sayılı yasanın 96 maddesinin (a) fıkrası uyarınca Belediyemize ait tahsil edilmesi gereken 2018 yılı tarifeye bağlı vergi, harç ve diğer gelirlerin miktarı İdareden alınan bilgi ve tutanaklara göre aşağıda yazılı tabloda olduğu gibi kabulüne,

            Gereği için Meclis kararın bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:58

Meclis Üyesi Necmettin ARSALANTOSUN’un, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bitki örtüsü, yer altı ve yer üstü suyu, insan ve hayvan sağlığına zarar veren taş ocakları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen taş ocaklarının ortaya çıkardığı çevre ve siluet sorunları da çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

      Önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun

 müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 09.02.2018

KARAR NO:59

Tuşba İlçesi  Polatoğlu Mahallesi  Pafta:90, Ada:956, Parsel:114 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında otopark ve yol olarak planlanmıştır. Taşınmazda yol ve otopark alanı iptal edilerek, Resmi Kurum Alanı olarak planlanması talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.