EYLÜL 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

EYLÜL 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ : 05.09.2017      

KARAR NO:174

Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

          Gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne bir suretinin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 05.09.2017      

KARAR NO:175

           

Tuşba sınırları içerisinde bulunan sahil bandının kenarındaki her türlü zararlı atıklarının temizlenmesi için gerekli tespitlerin yapılması; Ayrıca Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve halkımızın sağlığını tehdit eden Arıtma Tesisinin tam kapasite ile çalışır duruma getirilmesi ve Çöp Vahşi Depolama sahasının şehir dışına çıkarılması ile ilgili hususta komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 06.09.2017      

KARAR NO:176

 

Meclis Üyesi Necmettin ARSLANTOSUN’un, Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına verdiği önergede; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kaçak hurdacılar ve ambalaj atık toplayıcıları uygun olmayan yerlerde faaliyet göstermektedirler. Bu durum çevre ve insan sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Korsan olarak çalışan bu firmaların hurdacılar sitesine taşınması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kaçak hurdacılar ve ambalaj atık toplayıcıların hurdacılar sitesine taşınması hususlarındaki önergenin değerlendirilmek üzere Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 06.09.2017      

KARAR NO:177

 

Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, sporcu potansiyelinin araştırılması,  ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması  hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 06.09.2017      

KARAR NO:178

 

            İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ : 06.09.2017      

KARAR NO:179

 

Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 07.09.2017      

KARAR NO:180

 

İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması

 hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam

 etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 07.09.2017      

KARAR NO:181

 

Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 07.09.2017      

KARAR NO:182

 

İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 07.09.2017      

KARAR NO:183

 

Tuşba ilçemizin mahalle ve semtlerinde Tarihi ve Kültür değeri olan yapı ve mekânların mevcut durumu, tescilli yapılıp yapılmadığı, bu manada korumasının yapılıp yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hususundaki komisyon çalışmaların nihayete erdiğinden; komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2017      

KARAR NO:184

 

Tuşba sınırları içerisinde tarımla ilgili buğday ekimi dışında nohut, mercimek, mısır vb. ürünlerin ekilmesi için gerekli şartların oluşturularak, toprak analizinin yapılması, alanların tespit edilmesi ve proje çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2017      

KARAR NO:186

 

Van İli Tuşba İlçesi Tepebaşı Mahallesi muhtelif alanlarında Van Büyükşehir

Belediye Meclisi’ nin 22.07.2016 tarih ve 434 sayılı meclis kararına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu yapılmış ve değişiklik 06.09.2016 tarihinde kesinleşmiştir. Taşınmaza ait UİP-26193,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili  tekrar komisyonca  mütalaa alınıp ve olabilirlik noktasında en uygun çalışmanın yapılarak konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi kabulüne oy birliği ile karar  verildi.

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2017      

KARAR NO:187

 

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı  taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP -15822,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

           

KARAR TARİHİ : 08.09.2017      

KARAR NO:188

 

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazların UİP-15822,10  plan işlem numaralı 11/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.     

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2017      

KARAR NO:189

 

Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2233, Parsel:1-2-3-4 numaralı taşınmazlar üzerinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden UİP-21011,2  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2017      

KARAR NO:190

 

            İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallemizde 1652 - 1653 kodu arasındaki yapılananların ve 1653 - 1655 kodu arasındaki yapıların değerlendirilmek üzere araştırılıp tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1652 kod altında kalan yapıların ne olacağı,  bunların işlemleri ve kod altındaki mahalle sakinlerinin yerleşim tercihleri ile hak kayıplarının önlenmesi ve hukuki haklarının sağlanması ile ilgili komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun  görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ : 08.09.2017      

KARAR NO:191

 

              Meclis Üyesi Necmettin ARSLANTOSUN’nun, Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; İlçemizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesine ait 1000 kişilik Paket Biyolojik Atık Arıtma Tesisinin düzenli çalışmaması sonucunda Moralli Deresine deşarj edilen atık suyun burada ciddi anlamda hastalık yapıcı bakterilerin üremesine yol açmaktadır. Bu durum Şemsibey Mahallesi Afet Konutlarında yaşayan insanların sağlıklarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Düzenli çalışmayan arıtma tesisinin iyileştirilmesi için Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne gerekli uyarıların yapılmasını, ayrıca F Tipi ve diğer kapalı ve açık ceza evi infaz kurumlarının kanalizasyon atıklarının karasuya deşarj edildiği tespit edilmektedir. Bu atıklar bahçeli evlerde yaşayan insanların sağlığını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu konular ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;

      Önergenin Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun

müteakip toplantılarda görüşülmesine; gereği için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:192

 

İskele Mahallesi rekreasyon alanında bulunan  648 / 4-6 nolu parsel, 643 /1 nolu parsel 647/1 nolu parsel ve 642 /25 nolu parsel üzerinde, Doğu Anadolu Başkanlığı (DAP) tarafından finanse edilen, iş ve işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “ İskele Sahil1. Etap Rekreasyon Projesi Yapım İşi” nin; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “15 Temmuz Şehitler Parkı” olarak isimlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:193

 

İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi TOKİ de Spor Sahası olarak tahsis edilen 2477/3 alanda; Sportoto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilen iş ve işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapılan spor tesislerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “Şehit Soner İdil Spor Tesisleri”  olarak isimlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:194

 

İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi TOKİ’de 2477/3 alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapılan parkın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “Şehit Soner İdil Parkı” olarak isimlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:195

 

İlimiz Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi 355 ada 1 nolu parsel üzerinde İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından finanse edilen , iş ve işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “ Park ve Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi” nin; “Esenyurt-Tuşba Dostluk Parkı”  olarak isimlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:196

 

İlimiz Tuşba İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesinde önceden park alanı olarak terki yapılan alan üzerinde İstanbul Sancaktepe Belediyesi tarafından finanse edilen , iş ve işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “ Kardeş Şehir Van İli Tuşba İlçesinde Park Yapılması Yapımı İşi” nin; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “Sancaktepe-Tuşba Dostluk Parkı”  olarak isimlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:197

 

İlimiz Tuşba İlçesi Seyrantepe Mahallesinde önceden park alanı olarak terki yapılan alan üzerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapımı devam eden parkın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “Seyrantepe Parkı”  olarak isimlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:198

 

İlimiz Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bitişiğinde yapımı devam eden, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İller Bankası ve Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından iş ve işlemleri yürütülmekte olan “ Geleneksel Van Evleri Yapım İşi” nin; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri uyarınca  “Tarihi Van Evleri ”  olarak isimlendirilmesine,oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ : 09.09.2017      

KARAR NO:199

 

             Meclis Üyesi Muğdat GÜNİNİ’nin, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli çalışmaları yapmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler  neticesinde;

          Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli çalışmalar yapmak üzere önergenin Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; bilgi ve gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.