2020 Ekim Ayı Karar Özetleri

2020 Ekim Ayı Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2020 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2020

KARAR NO:187

          Tuşba Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçelerinin incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2020

KARAR NO:188

            2021 Mali Yılı programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma Programı üzerinde, meclisimizin 05.10.2020 tarihli birleşiminde yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereği 2021 Mali Yılı programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma Programının kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2020

KARAR NO:189

            2021 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Performans Programı üzerinde meclisimizin 05.10.2020 tarihli birleşiminde yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereği 2021 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Performans Programı,  yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2020

KARAR NO:190

Belediyemiz yerleşkesinde bulunan 189 adet kavak ağacının kesilerek satılması için alınmış olan 05.08.2020 tarih ve 136 sayılı meclis kararının, İdarenin teklifi doğrultusunda iptal edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2020

KARAR NO:191

Abdurrahmangazi Mahallesi  ada:954, parsel:27 numaralı Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 196.01 m2 arsanın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2020

KARAR NO:192

            Tuşba Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Şemsibey mahallemizde 720 ada, 947 parselde, niteliği park olan 1.389 m² alan üzerine Erciyes Anadolu Holding tarafından karşılıksız hibe olarak park yapılması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.10.2020

KARAR NO:193

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize Şartlı Nakdi Yardım olarak hibe edilen 1 adet Çöp Toplama Aracı alımı için 530.000,00 TL’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “g” bendi uyarınca Şartlı Bağış çerçevesinde hibe olarak alınması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 06.10.2020

KARAR NO:194

3402 sayılı Kadastro Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda ismi belirlenen mahallerde ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre;

 

Hıdır  Mahallesi                    Ocaklı Mahallesi                      Atmaca Mahallesi     Çobanoğlu Mahallesi

Mehmet Cemal GÖKYER  Abdurrahman ÖZYER     Lütfü KOÇAK             Lütfü YILMAZ

Mehmet Emin DEMİR        Mehmet Şirin ÖZYER      Coşkun ŞAHAR          Hıdır BAYTOP

Mehmet Sıddık GÖKYER   Bekir KOÇ                                  Yakup ALTINTAŞ      Naif ÖZBEK

Abdulhamit KAYLIK        Behçet ADNAZ               Şabahattin SAYGIN    Gürgin AKKUŞ

Süleyman OĞUZYER        Lütfü YOLCU                             Salih ŞAHAR             Nurettin ASLANTOP

Abdulhamit KAYLIK       M.Zeki ÖZYER               Aydın BERRAK        Nusret BAŞAK

 

Şahgeldi Mahallesi            Yaylıyaka Mahallesi        Satıbey Mahallesi           Derebey Mahallesi

M.Sıddık SEYYARER            Süleyman SİNİR         Cafer ERGİNYÜREK                         İhsan KÖSEOĞLU

Nüsret DEMİR            Ali İLİK                      Muzaffer ERGİNYÜREK       Abdullah BAYBURT

Ömer ERAD               Kerem GEZER                        Hakan ERGİNYÜREK           Sedri KÖSEOĞLU

Kadir BERKİ              Ömer YHAN              Zeki ERGİNBAŞ                    Malik KÖSEOĞLU

Halit AÇIKKOL         Abdurrahman KALKAN M.Sıddık BAKIRTAŞ           Muzaffer KÖSEOĞLU

Zeki ALBAYRAK      Kadir ÇAKMAK             Cimşit KOÇAK                   Halis KÖSEOĞLU

 

Gedikbulak  Mahallesi

Mahmut OFLAS   -     Abdullah OFLAS

Yusuf BARAN     -     Abdulbaki BAŞARAN

İsmail KAYA       -      Emin İLER

 

            Gereği için kararın bir suretinin Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne tevdiine, oy çokluğu ile karar verildi.

   

KARAR TARİHİ: 06.10.2020

KARAR NO:195

Belediyemiz araç parkında bulunan ve yaptığı trafik kazası nedeniyle halen kullanılmayan 65 EH 181 plakalı aracın (kamyon) onarım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45.maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi uyarınca, VASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmesi uygun görülmüştür . Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.10.2020

KARAR NO:196

Giresun İlinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören berberlere Demirbaş malzemesi yardımı yapmak, kardeşlik köprüsünü kurmak amacıyla 5.000.00 TL. Nakdi yardım yapılması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.10.2020

KARAR NO:198

Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta: K50C23C1A, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas (nakıs) taşınmazın, m2 sinin büyük olması ve talep edilen yerde Belediyemizin ileri dönemlerde yapabileceği yatırımları göz önünde bulundurarak satış işlemi uygun görülmemiştir.

KARAR TARİHİ: 06.10.2020

KARAR NO:199

İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen; Kalecik Toki Yolu Üzerinde bulunan ve 30 metrelik imar yoluna cephesi olan 2681 ada 5 ve 6 nolu parsellerde ticari kullanım yapılması için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.maddesine göre değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle sunamadığı; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 07.10.2020

KARAR NO:200

Belediye sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak amacı ile düzenlenen “Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin”  5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca kabulüne; Oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 07.10.2020

KARAR NO:201

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyenin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırması, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması ile ilgili, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.10.2020

KARAR NO:202

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.10.2020

KARAR NO:203

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi, sosyal yaşam için gerekli rehabilitasyon çalışmaların yapılması amacıyla komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 07.10.2020

KARAR NO:204

Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesinde farklılık olarak, sağlık açısından önemli besin değerine sahip, badem ağacı yetiştiriciliği doğanın ekolojik dengesinin korunmasının yanında; bir taraftan çiftçilerimize alternatif bir kazanç sağlamak, diğer taraftan da kentimizin ekonomisine katkı sunmak amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 07.10.2020

KARAR NO:205

Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi için komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 08.10.2020

KARAR NO:206

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunda, komisyon çalışmasının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.10.2020

KARAR NO:207

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda çalışma yapılması ile başlayıp, devamında beton santral sahipleri, briketçiler sitesi, organize sanayi yönetimi, ilçemizin girişindeki araç mezarlığı muhatapları ile de görüşmek üzere çalışmalarını sürdürebilmek için komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 08.10.2020

KARAR NO:208

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 09.10.2020

KARAR NO:209

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.10.2020

KARAR NO:210

Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek. Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 09.10.2020

KARAR NO:211

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Sosyal hizmetler alanında daha önce bilimsel olarak yapılan çalışmalarla alakalı meclisi bilgilendirmek, mecliste bulunanların sosyal hizmetler ile alakalı bilgi sahibi olmaları için komisyonca hazırlayacağı bilimsel ve teorik verilerin sunumu için çalışma yapılması hususunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ: 09.10.2020

KARAR NO:212

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 09.10.2020

KARAR NO:213

Kadın Komisyonuna havale edilen; Toplumun en temel yapı taşı olan “aile” kavramının güçlendirilmesi, aile içi anlaşmazlıkların ve şiddetin yok edilmesi, aile olmanın kazandırdığı güç ve imkanları keşfetmek, sorumluluk sahibi ve hak-hukuk gözeten aile bireyleri yetiştirmek, evlilik kararı almış veya almak üzere bir yola çıkmış  kişilerin evlilikte oluşabilecek sorunları henüz ortaya çıkmadan çözümleyebilmesi, çiftlere problemlerle başa çıkma yöntemleri kazandırması ve çiftleri evlilik sonrası yaşayacakları hayata hazırlamak amacıyla “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti” verilmesi ile ilgili komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 09.10.2020

KARAR NO:214

Belediyemize ait İlimiz, Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi ada; 4161, parsel; 8 numaralı taşınmazın, 20.708,60 m2 kısmının Konut Alanı olarak Kat Karşılığı ve ada; 4161, parsel; 4 numaralı taşınmazın, 27.059,94 m2 kısmının ise; AVM Alanı olarak, Hisse oranı karşılığında satışı uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 09.10.2020

KARAR NO:215

Meclis üyesi Mahmut EKİNCİ, Havva DURAN, Orhan ÇİDAL, Songül IŞIK ve Enver ERGİNYÜREK’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerin sosyal hizmetler alanında insan bedenini olumsuz yönde etkileyen nedenleri belirlemek. Özellikle larva döneminde insanların hayatlarının olumsuz etkileyen, sahil kenar mahalleleri ile merkez mahallelerde dere yatakların ıslah edilmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir. Söylenen önerileri çözümü için belediye olarak neler yapılabilir. Ayrıca vatandaşların bu ve buna benzer sorunların çözümü için önerileri nelerdir, belediyemizden beklentileri nelerdir. Alanda çalışma yapmak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna yetki verilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 14.10.2020

KARAR NO:217

Van İli Tuşba İlçesi İskele Mahallesi sınırları dahilinde Van Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yatırım planına alınan cadde ve sokaklar ile ilgili doğalgaz şebeke hattı ve mahalleye gaz iletimi hususunda; İskele Mahallesi Şemsibey 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. ve 9.Sokaklarda, şahbendar sokak ve paralel sokak diye belirlenen cadde/sokaklarda şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Tuşba Belediyesi’nden kaynaklı deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetlerin Tuşba Belediyesi tarafından karşılanacağına ve Bakanlar Kurulu’nun 20.02.2017 tarihli ve 2017/9966 sayılı kararı ile sokakların imar planına uygun olarak açılmasının taahütü uygun görülmüştür.oy çokluğu ile karar verildi.