2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ: 03.10.2016
KARAR NO: 189
Tuşba Belediyesinin 2017 Mali Yılı programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Çalışma (Performans) Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (a) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 03.10.2016
KARAR NO: 190
Tuşba Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçelerinin incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 04.10.2016
KARAR NO: 191
Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunca hazırlanan raporun Kabulüne; İlçemiz Aşit, Dilimli, Kolsatan ve Satibey Mahallelerimizde komisyonca tespit edilen ihtiyaçların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce takip edilmesi, İlçemize bağlı kırsal bölgelerde sel ve taşkınlarda yaşanan sıkıntılar ile ilgili, diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların yerinde tespiti için komisyon çalışmalarının devamına; komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak, Aralık 2016 ayı meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 04.10.2016
KARAR NO: 192
Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 169 sayılı karar ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlara ilişkin veritabanı anket çalışmasının yapılması hususundaki komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak, Aralık 2016 ayı meclis gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 04.10.2016
KARAR NO: 193
İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal kesimden göç eden ve mevcut mahallelerimizde özellikle kadınların geçimlerinin zorlaştığı ilçemizde kadınlara yönelik iş imkânlarının sağlanması ve emeklerinin görünür kılınması ve araştırma yapılıp bu insanlara daha çok hangi alanlarda iş imkânlarının oluşturulması için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devam etmesi, komisyon çalışmalarının Kasım 2016 ayında yapılarak, Aralık 2016 ayı meclis gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.10.2016
KARAR NO: 194
İlçemiz sınırları dahilinde çok amaçlı spor tesisinin kurulması ve ilçemizde bulunan mahallelerde ne gibi spor kompleksi, spor tesisinin olduğunu ve halkımızın sporla ilgisinin ne olduğu hususunda komisyonca düzenlenen raporun kabulüne, Diğer mahallelerimizle de görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.10.2016
KARAR NO: 195
Kentsel dönüşüm projesinin yapılacağı alanlar ile ilgili hususlarda komisyon marifetiyle yapılan yazışmaların takibi ve sonuçlandırılması amacı ile Komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 05.10.2016
KARAR NO: 196
Tuşba ilçesi sınırlarında Semt pazarlarına ilişkin yer belirlemesi ile ilgili Sağlıklı bir sonuca ulaşmak amacı ile Komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 06.10.2016
KARAR NO: 197
Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde erozyona maruz kalan yerlerin olduğu ve bu yerlerin ağaçlandırılması için gerekli şartların oluşturulması ve kalan mahalle ve arazilerde ağaçlandırma ve erozyon riski olan bölgelerin tespitine yönelik ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin nihai bir sonuca ulaşması için komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.10.2016
KARAR NO: 198
İlçemizde Kültür, Sanat ve Turizm alanında araştırma ve veri tabanı oluşturma çalışmaları ile ilgili hususta daha sağlıklı veriler elde edebilmek adına Komisyonun çalışmalarına devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 06.10.2016
KARAR NO: 199
Madde bağımlılığıyla mücadelede madde bağımlılığının zararlarını, bu zararların kişiler, aileler ve toplumlar üzerinde yapacağı etkiler anlatılarak bu zararlardan korunma tedavi yöntemleri ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi adına Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 07.10.2016
KARAR NO: 200
Tuşba İlçesinin Altıntepe Mahallesinde bulunan plastik fabrikasının çevreye verdiği zarardan dolayı organize sanayi bölgesine taşınması; ayrıca iki adet baz istasyonun çevreye verdiği zarardan dolayı gerekli cezai uygulamanın yapılması hususundaki komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 07.10.2016
KARAR NO: 201
Daha önce Yumrutepe mezrası olan Küme evleri isminin Bahçelievler olarak değiştirilmesi ile ilgili hususta komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 10.10.2016
KARAR NO: 202
23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremlerin ağır hasarlı olup da yıkımı gerçekleşmeyen ve metruk halde bulunan yapıların yıkımı ve yıkımı gerçekleşip de molozu kaldırılmayan yapıların molozların kaldırılması hususunda; komisyonca mahalle bazında çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
KARAR TARİHİ: 10.10.2016
KARAR NO: 203
Belediye Meclis Üyesi Mehmet UTKU ve İsmet TAN’ın verdikleri önergede; Gençlerimizin hangi spor dallarıyla daha çok alakalı olduğu ve ilçemizdeki sportif faaliyetlerin araştırılması, var olan tesislerin tespiti ve belediyemizin sportif çalışmalarının neler olduğunu araştırılması için Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna yetki verilmesi ile ilgili yapılan müzakereler neticesinde; konunun incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ise ilgili Müdürlük tarafından yürütülmesi oy birliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 20.10.2016
KARAR NO: 204
Tuşba Belediyesi 2017 Yılı Çalışma Programı (Performans) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi uyarınca Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanacaktır.
2017 Mali Yılı programına uygun olarak hazırlanan Çalışma (Performans) Programı 5393 Sayılı Kanunun 18.Maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülerek karara bağlamak üzere Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.09.2016 tarih ve 114 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.
Konu Tuşba Belediye Meclisinin Ekim 2016 ayı toplantı gündemine alınmış, 03.10.2016 tarihli bileşimde 189 sayılı kararla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
Komisyon Başkanı raporunu hazırlayıp meclis başkanına sunulmuş, Meclisimizce İdarenin teklif ve komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Van Tuşba Belediyesinin 2017 Yılı Çalışma (Performans) programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (a) bendi uyarınca aşağıda yazılı cetvellerde olduğu gibi kabulüne,
Gereği için Meclis kararı ve komisyon raporunun bir suretinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine, Meclisimizin Ekim 2016 Ayı Toplantısının 20/10/2016 tarihli birleşimde yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
KARAR TARİHİ: 21.10.2016
KARAR NO: 205
Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan pafta:93, ada:930, parsel:57 nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve şehircilik komisyonuna havalesine, bilgi için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.