2019 Mart Ayı Mutat Toplantısı

2019 Mart Ayı Mutat Toplantısı

 

 

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2019 Mart Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/03/2019-09:30

                                   

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2019 tarih ve 36 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1372-1373 nolu kayıtlı taşınmazlarda planlanan 7 metrelik imar yolunun, taşınmazları eşit bölecek şekilde kaydırılması talep edilmektedir. UİP-28050,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait talebin 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2019 tarih ve 37 sayılı yazıları ile gündeme alınan;   Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614 (eski 225 nolu parsel) taşınmazlarda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Van Büyükşehir Belediyesince görüşüldüğü ve karara bağlandığı belirtilmiştir. Söz konusu taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte eş zamanlı askıya çıkarılması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Van Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi  hususunun görüşülmesi.

4- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi gereğince 2019 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere bir Belediye Meclis üyesinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.02.2019 tarih ve 34 sayılı yazıları ve eki Tuşba Kaymakamlığı’nın 11.02.2019 tarih ve E.232 sayılı yazıları ile Van İli Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada/Parsel:1078/4, Ada/Parsel: 1274/8 nolu parsellerin davalı olduğu, davalı parsellerin tespiti için 3 adet bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi ,

6- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.02.2019 tarih ve 084 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Besi Sığırcılığı TDİOSB Projesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde daha önce Tuşba Belediyemizin hizmete başladığı Halk Ekmeğinin merkez mahallerimizde halkın ihtiyaçları doğrultusunda talebe karşılık yeni halk ekmek büfelerin kurulması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 27 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; İlçemizde hayvancılığın yapılmasında en önemli sorunlardan biri sürü yöneticiliğinin olduğu, bu konuda alınacak önlemlerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 29 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; Engelinin hangi dalda etkin olabilecek ve topluma nasıl kazandırabiliriz konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 30 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimiz deprem bölgesi olan bir bölge, risk altında. Tuşba ilçemiz deprem riski taşıyan bir ilçedir. İlçemizde durum tespiti için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Afet Müdürlüğü ile çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Kış aylarının gelmesi dolayısıyla, ilçemizdeki özellikle kırsal mahallerimizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ile alakalı çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

 

13- Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemizde gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi adına ilçemiz sınırları içinde kış sporlarının yapılacağı alanların tespiti ve gençlerimizin kış sporlarına yönlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 33 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek odalar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan marangozlar ve keresteciler sitesinin ilçemiz ekonomisine katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;    Çarpanak adası, Adır adası, Ayanıs kalesinin turizme kazandırılması için neler yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 35 sayılı kararı ile Kadın-Erkek fırsat eşitliği komisyonuna havale edilen; Kırsal kesimde oturup hayvancılık yapamayan, Kadın Erkek ayrımı yapmadan nasıl iş güç sahibi yapabiliriz, kırsal kesimdeki kadınların ticarete nasıl alıştırabiliriz? Konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi .

17- Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında oluşturulması gereken ticari alanlara ihtiyaç duyulmakta bölgenin de gelişimine katkı sunmak amacıyla bahse konu Fatih Caddesi, Beddiüzzaman Caddesi, Zeve Caddesi, Hıdrellez Caddesi, Kalecik Toki Yolu ve Defterdarlık Caddelerinin Bitişik Nizam 5 kat yollardan 5 m çekmeli komşulardan 0 m çekmeli tam ticari; Avcılar sokak ve terminal caddesinin de Ayrık Nizam 5 kat Konut altı ticaret TAKS:0.40 KAKS:2.00 olarak planlanması yönünde çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi .

 

 

 

 

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı