2021 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

2021 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Ocak Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/01/2020-10:30

 

 

1- Açılış ve Yoklama.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2021 Yılı Meclis Tatil Ayının belirlenmesi  hususunun görüşülmesi,

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca Denetim Komisyon Üyelerinin gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.12.2020 tarih ve 284 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Koronavirüs (Covid 19) hastalığına karşı Sağlık Bakanlığı ve Korana virüs Bilim Kurulunun Önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi hususunun görüşülmesi.

5- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.12.2020 tarih ve 285 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, ada:930, parsel:67’de bulunan ve Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı olan 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 426,87 m² ihdas taşınmazının, Orhan TAYİZ, Sıddık TIRAK’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 289 sayılı yazıları ile gündeme alınan;    Van İli, Tuşba İlçesi İskele Mahallesi pafta; 187, ada; 693, parsel; 267, 268’de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m² ve 1.319,01 m²’lik ihdas taşınmazın, Abdulmutalip KARABACAK’ a ait dilekçe doğrultusunda satışına esas Belediye Meclisince encümene yetki verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 248 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun görüşülmesi,

8-  Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  İlimiz Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parselde bulunan, 649,57 m²’lik taşınmazın, Çitören Mahallesi, Yılanlı Kaya Mevki, 101 ada ve 236 nolu parsel, 64954/2714932 payı Çitören Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken, 26.10.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığınca Tuşba Belediyesine devredilen taşınmazın, Arafat ÖZAYDIN’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

9- Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Van İli Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi 720 ada 493 parsel numaralı taşınmazın maliki Davacı Enver DAYANIR, Van 2.İdare Mahkemesi 2019/1487 nolu hukuk işleri müdürlüğü dava dosyasının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline yönelik  talebin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (c ) bendi uyarınca görülmesi,

10- Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 239 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 240 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi,  sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 242 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilatlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 243 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi hususunun görüşülmesi ,

15- Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 244 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 245 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması hususunun görüşülmesi ,

17- Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 246 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerde ilk ve ortaokul öğrencilerin eğitim ihtiyaçları olanların tespitlerin yapılması, ihtiyaç sahipleri belirlenip; belediyemiz tarafından şartlar nispetinde gerekli kırtasiye ve eğitim yardımların yapılması ayrıca ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilerin kırtasiye yardımı yapılması için hedef belirlemek . Hedefler doğrultusunda belediyemiz bünyesinde kurslara gidemeyecek durumda olanların tespiti yapılarak uygun alan oluşturulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak nasıl bir çalışma yapılabilir. Spor dalında eğitim almak için belediyemize ait olan spor tesislerinden faydalandırmak için hangi çalışma yapılabilir bu ve benzeri konuların araştırılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 247 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, buna binaen dezavantaj durumda olan kadınlarımızın tespiti ile eğitimden sağlığa, yaşam koşullarından maddi ve manevi ihtiyaçlarına kadar olan taleplerin alınması, ayrıca erken yaşta evlilik sebeplerinin araştırılması hususunun görüşülmesi ,

19- Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 248 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerin sosyal hizmetler alanında insan bedenini olumsuz yönde etkileyen nedenleri belirlemek. Özellikle larva döneminde insanların hayatlarının olumsuz etkileyen, sahil kenar mahalleleri ile merkez mahallelerde dere yatakların ıslah edilmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir. Söylenen önerileri çözümü için belediye olarak neler yapılabilir. Ayrıca vatandaşların bu ve buna benzer sorunların çözümü için önerileri nelerdir, belediyemizden beklentileri nelerdir? Alanda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 249 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz köy ve mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

21- Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 250 sayılı kararı ile  İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz Ağartı Mahallesi olan isminin Ayanıs Mahallesi olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 251 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 252 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin “Seyrantepe ve Düzyol” mahallelerinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışma yürütülmesi hususunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 253 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlanmak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;  İlçemizin tarihi mekanlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı