2019 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

2019 Haziran Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM      

Belediye Meclisinin 2019 Haziran Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 10/06/2019-10:00

                                                                                           

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve 209 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi  Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715 nolu  taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasında bulunan 8 metrelik kadastro yolunun imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve 171 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van ili Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan plan değişikliği belediye meclisine daha önce sunulmuş ancak meclisçe talebin bölgede genel bir çalışma yapıldığında değerlendirmeye alınacağından dosyada bugünde değin karar alınmamış ve dilekçe ile bu durumda yaşandığı belirtilerek dosyanın meclis gündemine yeniden alınması talep edinmektedir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi,

4- Tuşba Belediyesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’ne (GABB)   üye olması ve iki asil, iki yedek üyenin belirlenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 23.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca yeniden görüşülmesi.

5-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi gereğince 2019 yılında oluşacak olan satış komisyonunda görevlendirilmek üzere bir Belediye Meclis üyesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve 33 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tarihi Kentler Birliği Meclisine,  Belediyemizi temsil etmek üzere bir asil ve bir yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 68 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyenin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

8- Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarih ve 69 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi hususunun görüşülmesi ,

9- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 70 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 71 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kadın Komisyonuna havale edilen; Erken yaşta evliliklerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 72 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 73 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 74 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 75 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi ve diğer kurumlarla iletişim kurulması, ortak projeler yapılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 76 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;  Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 77 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki  çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 78 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması için gerekli çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 79 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 80 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen; KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 08.05.2019  tarih ve 81 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarih ve 82 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Beyüzümü Mahallesi Parsel: 961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazlar arasından 7 metrelik imar yolu planlanmış olup UİP-15821,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 10.05.2019  tarih ve 84 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

23- Belediye Meclisinin 10.05.2019  tarih ve 85 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu’na havale edilen;Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

 

                                

 

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı