2019 Eylül Ayı Karar Özetleri

2019 Eylül Ayı Karar Özetleri

 

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2019 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ: 02.09.2019

KARAR NO:163

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclis Üyesi iken, Başkanlık Makamının 29.07.2019 tarih ve 38975221/917 sayılı onayları ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Azad GÜLENGÜL’e   “344.50 TL. (üçyüzkırkdörttürklirasıellikuruş) aylık ödenek verilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 02.09.2019

KARAR NO:164

 

14.07.1965 tarihli “657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu”, 03.07.2005 tarihli “5393 sayılı Belediye Kanunu”, 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarih ve B050MAH0710001/11493 sayılı Genelgesi kapsamında, Belediyemiz adına hazırlanan Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi’nin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havalesine; bilgi için kararın bir suretinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .

 

KARAR TARİHİ: 02.09.2019

KARAR NO:165

 

İlçemiz sınırları içinde yer alan Seyrantepe mahallesi ille Beyüzümü mahalleri sınırlarında bulunan Averek yolu üzerindeki alanın semt pazarı (mahalle pazarı) olarak tahsis edilmesi konusunda ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiğinden, talebin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna, Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.    

 

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:166

 

Tuşba İlçemizin eğitim seviyesinin ne aşamada olduğu ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelemesi ve veri tabanı oluşturulması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:167

 

Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla ve ilçe halkıyla görüşülerek detaylı bir araştırma yapılması ve görüş teatisinde bulunulması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:168

 

Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması ile ilgili raporda Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:169

 

Erken yaşta evliliklerin araştırılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. İlçemizde yaşayan kadınların üretim hayatına entegrasyonu ve kadın merkezli bir üretim ve yaşam alanının nasıl oluşturulacağı ve Tuşba ilçesinde konu ile alakalı çalışmalar yürüten dernek ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek gerekli araştırmaların yapılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:170

 

Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:171

 

Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunda gerekli şartların oluşturulması için detaylı çalışmaların yapılması ve bu alanların ıslahı ve yeşillendirilmesi için yapılacak olan çalışmaların nihai sonuca ulaştırılması için komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:172

         

İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi; diğer kurumlarla iletişim kurulması ve ortak projeler yapılması hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:173

 

Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:174

 

İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. S komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 03.09.2019

KARAR NO:175

 

Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarihli birleşiminde, konunun müzakeresi sırasında; Tuşba İlçe sınırlarımızda Nüfus Kayıt Sistemine göre yaklaşık olarak 46481 adet yapı bulunmaktadır. Belediyemiz arşivinde yapılan çalışmalar neticesinde 715 tane İmara uygun Yapı Ruhsatlı bina mevcuttur. Ayrıca 3194 sayılı geçici 16.maddesine istinaden İlçemiz sınırlarında 612 adet yapıya Yapı Kayıt Belgesi alındığı; belgelerin birer örneği Belediyemiz arşivlerinde mevcut olduğuna ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2019 tarih ve E.2536 sayılı yazıları okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması konusunda İmar ve Şehircilik komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından; konunun meclis gündeminden düşürülerek ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulması halinde önerge ile yeniden meclis gündemine alınması uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:176

 

Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:177

 

Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:178

 

KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması hususunda ilgili dernek, sivil toplum kuruluşları, bilirkişi, hukukçular ve mahalle halkıyla görüşmelerin yapılması amacıyla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:179

 

          İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması ile ilgili raporda, Komisyonunun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:180

 

Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:181

 

Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkıyla görüşmelerin yapılması ve konunun detaylı araştırılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:182

 

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu üyeliğinden Ercan YILBOĞA’nın görevden uzaklaştırılmasından dolayı ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi İsmet TAN’in seçilmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 04.09.2019

KARAR NO:183

 

              5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca oluşturulan İmar ve Şehircilik Komisyonu üyeliğinden Ercan YILBOĞA’nın görevden uzaklaştırılmasından dolayı ile boşalan komisyon üyeliğine Meclis üyesi Ayşe MİNAZ’ın seçilmesi uygun görülmüştür.

         

KARAR TARİHİ: 05.09.2019

KARAR NO:184

 

Tuşba ilçemizdeki bağımlı ve toplumda ötekileştirilmiş bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.09.2019

KARAR NO:185

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs merkezini barındıran, yapılaşmanın çoğunluğunun olduğu 139 ada, 6 nolu 3 271 207, 886 m² lik parselde ruhsat işlemlerinde alınan harçların problem yarattığı, aynı parsele imar durumu belgesi alındığında ciddi meblağlarla karşılaşıldığı, üniversitenin bu yüksek meblağları ödeme gibi bir bütçe kalemi olmadığı için ruhsat işlemlerinin ve yatırımların sekteye uğradığı belirtilerek; üniversiteye ait tapular için alınacak bir meclis kararında, ruhsat ve imar durum belgesi işlemlerinde ihaleye çıkılan yapının müştemilat sınırının(ihale sınırı) dikkate alınması ve işlem hacminin çok olması hasebi ile üniversiteye özel bir harç katsayısının belirlenmesi talebi hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 05.09.2019

KARAR NO:186

 

            Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlayan sanayi alanlarında ifraz işlemlerinin yapılabilmesi ve yaşanan teknik problemlerin giderilmesi için Plan Hükümlerinin 14.2.Hükmünün, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenerek; “Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m2 den az olmaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olmaz.” İbaresinin değiştirilmesi işlenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.09.2019

KARAR NO:187

 

            Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715 taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kaks:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasında bulunan 8 metrelik kadastro yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ: 05.09.2019

KARAR NO:188

Meclis Üyesi İsmet TAN’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği sözlü önerge ile gündeme alınan; İlçemiz Abdurrahmangazi Mahallesi Akka Sitelerinde 2.inci ve 3.inci etap arasındaki cadde de semt pazarı kurulması ile ilgili verdiği önergenin gündeme alınmasını müteakip yapılan müzakereler neticesinde;

            Önergenin İmar ve Şehircilik komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ: 06.09.2019

KARAR NO:189

          2020 Mali Yılı Programına uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kadın Komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .    

 

KARAR TARİHİ: 06.09.2019

KARAR NO:190

 

          5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesine uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kadın Komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; bilgi için kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .