2018 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

2018 Eylül Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

Belediye Meclisinin 2018 Eylül Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 03/09/2018-09:30

Toplantı Yeri: Van Ticaret Borsası Toplantı Salonu

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.08.2018 tarih ve 807 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerini birleştirilerek, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği olarak düzenlenmesi,  Plan ve Proje Müdürlüğünün  yürüttüğü hizmetlerin, İmar ve Şehircilik tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerini birleştirilerek İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi ,

3- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.08.2018 tarih ve 804 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz İşletme ve İştirakçiler Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve her iki Müdürlüğe ait çalışma yönetmeliklerini birleştirilerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi ,

4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2018 tarih ve 222 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:355, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 11.06.2018 tarih ve 220 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 10.07.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 10.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-26192,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarih ve 219  sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 02.08.2010 tarih ve 132 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı kapsamında kalan Tuşba İlçesi Yeşilsu Mahallesi Parsel: 1090 numaralı Rıfat ARSLAN’a ait taşınmazda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi,

6- Belediye Meclisinin 08.08.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 08.08.2018 tarih ve 217 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırılarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artırılması hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 08.08.2018 tarih ve 218 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,

9- Belediye Meclisinin 08.08.2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; Diyaliz hastaları ve engelli yatalak olan kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 222 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

 

11- Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 223 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;  Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, Sarımehmet Baraj’ından gelen Karasu Akarsu’yunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize nasıl yardımcı olacağı  ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 224 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların ekonomik durumunun, ilçemize faydalarının araştırılması, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin neler olduğu, ilimiz ve ilçemize katkısının nasıl daha fazla artırılacağına yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi ,

13- Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 225 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde sel felaketlerinin önlenmesi için kanalların temizlenmesi ve drenaj hatlarının kontrol edilip değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılması, özellikle istasyon mahallesi Beyüzümü güzergâhında bulunan kapalı kanalların tespiti yapılarak DSİ Bölge Müdürlüğü ve kurumlar ile çalışılarak önlem alınması hususunun görüşülmesi ,

14- Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 227 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazda yapacağı yapı için yapı ruhsatı talebi hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 228 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih ve 229 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı taşınmazda plan müellifince hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi’ nin 13.04.2018 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ve imar planı 04.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir . Üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi,

17-  Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Parsel:135 numaralı Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ na ait taşınmazın imar planında yurt alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18.05.2018 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 09.07.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 08.08.2018 tarih ve 215 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 10.08.2018 tarih ve 232 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Arısu Mahallesi Ada:101, Parsel:76 nolu taşınmaz üzerinde ‘Güneş Enerji Santrali’ olarak imar plan çalışması yapılmak istenmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi ve aynı zamanda yatırımın gecikmemesi adına Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının sırası ile ilgili belediyelerde onaylanması süresinin uzun olması ayrı ayrı onama ve askı süreçlerini ile oluşacak iş yükünün azaltılması ve bir an önce hazırlanan imar planlarının yürürlüğe girerek yatırımın gerçekleşmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunun görüşülmesi

20- Belediye Meclisinin 10.08.2018 tarih ve 233 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2281 Parsel:2-3 numaralı S.S.Yeni Marangozlar Hizarcılar ve Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ ne ait taşınmazların, imar planının Genel İdare ve Sosyal Tesisler Alanından; Emsal:2.00, Yençok:12.50 m İmalathane Tesis Alanı ve Trafo Alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18.05.2018 tarih ve 193 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 12.07.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. 3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 10.08.2018 tarih ve 234 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarında değişik sebepler sonucunda meydana gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunun görüşülmesi,

 

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı