2021 Kasım Ayı Karar Özeti

2021 Kasım Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:01.11.2021

KARAR NO:287

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Tuşba Belediye Başkanlığının 2022 yılına ait vergi, harç ve belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi .

KARAR TARİHİ:01.11.2021

KARAR NO:288

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Van Valiliği ile Belediyemiz arasında imzalanan “Van İlinde Ülke İçi Yerinden Olmuş Kişiler Destek İçin Toplum Yaşam Merkezleri Projesi”  kapsamında 07.11.2020 tarihli hizmet protokolüne ilişkin ek olarak hazırlanan protokolün kabulüne, Proje kapsamında kurumumuzu temsilen ilzama, protokol belgelerini ve sözleşmesini imzalamaya kurumun üst amiri Belediye Başkanı Salih AKMAN’a tam yetki verilmesine; Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:01.11.2021

KARAR NO:289

            Mali Hizmetler Müdürlüğü: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi uyarınca yukarıda belirtilen harcama kalemleri arası aktarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun 18 maddesinin (b) fıkrası uyarınca harcama kalemleri arası ödenek aktarılması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR TARİHİ:02.11.2021

KARAR NO:290

            Önerge; Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır. İskele Sahilinin eski temiz haline döndürülmesi konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili çalışma yapılması için önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:02.11.2021

KARAR NO:291

            Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili çalışmanın sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .

KARAR TARİHİ:02.11.2021

KARAR NO:292

 Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişikler komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde Halkın sorunlarının saptanması, Sosyal hizmetleri açısından amaçların belirlenmesi ve bu konularda belediye ile halkla buluşturmasını sağlamak için mahallelerde toplantı yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.11.2021

KARAR NO:293

            Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ:02.11.2021

KARAR NO:294

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması ile ilgili raporda komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.11.2021

KARAR NO:295

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:02.11.2021

KARAR NO:296

            Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler iş birliği sağlanması konularında işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmak ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.11.2021

KARAR NO:297

            Önerge; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin ilgili müdürlüklerce yapılması ile ilgili önergenin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müşterek çalışma yürütülmek üzere havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.11.2021

KARAR NO:298

 Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.11.2021

KARAR NO:299

          Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmaları ne aşamada olduğu, aşılamanın yaş gruplarına göre dağılımı ve vatandaşı aşıya teşvik edecek çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının tamamlandığından konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.11.2021

KARAR NO:300

            Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik olarak onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunda Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:03.11.2021

KARAR NO:301

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde bulunan okullardaki dar gelirli öğrencilere belediyemizce ne gibi yardımların yapılabileceği hususunda, komisyon çalışmaların sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.11.2021

KARAR NO:302

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:357 Parsel:16-17 nolu taşınmazların maliki tarafından imar planında yol planlandığından bahisle Van 4.İdare Mahkemesinin 2020/3246 esasına kayden açılan davada, Mahkeme 2021/1919 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.  Söz konusu mahkeme kararının incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk komisyonuna Müşterek çalışma yürütmek üzere havalesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:04.11.2021

KARAR NO:303

            Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.11.2021

KARAR NO:304

          Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi ile ilgili, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.11.2021

KARAR NO:305

            Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde 25.09.2021 tarihinde meydana gelen su taşkınlarından dolayı etkilenen mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurumlar ve belediyemizce nelerin yapıldığı ve yapabileceklerinin değerlendirilmesi hususunda, komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devamına; oy birliği ile karar  verildi.

KARAR TARİHİ:04.11.2021

KARAR NO:306

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; ilçemizde gerek yeni yapılaşmalarda, gerekse mevcut yapıların restorasyon ve tadilat aşamasında meydan, bulvar, cadde, sokak, anayollar üzerinde, şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve kent estetiği açısında daha doğru uygulamaların yapılabilmesi ile ilgili hususta, komisyon çalışmalarının sonuçlandırılamadığı anlaşıldığından, Komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 

KARAR TARİHİ:05.11.2021

KARAR NO:307

Mali Hizmetler Müdürlüğü; Belediyemize ait İban numaralı hesaplar Belediyemizin ödeme ve tahsilat hesapları olup; Kamu yararı gözetilerek: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler ve Kurum-Kuruluşlar tarafından herhangi bir haciz ve bloke bırakılmaması amacı ile meclis kararı alınmasının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ:05.11.2021

KARAR NO:309

 İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Bardakçı Mahallesindeki satışı talep edilen arsaların (106 ada 8 parsel ve 108 ada 3, 5, 9 parsel numaralı) zamanında temlik raporları vs. işlemleri yapılmadığı için hak sahibi olamadıklarını tespit etmiştir.  Köy Tüzel Kişiliği ortadan kalktığı için özellikle içinde yapı yapılmış olan arsaların satışı durumunda mağduriyetler yaşanacağı da ortadadır. Kısacası satış talebinde bulunan vatandaşlara bu arsaların direkt satışı mümkün olmayacağından satış konusunun Meclis Gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür. Aynı zamanda İskele (Melen) Mahallesinde bulunan taşınmaz (4064 ada, 9 parsel numaralı) satış talebi için Belediyemizin taşınmaz satışı gibi bir düşüncesi olmadığından satışı uygun görülmemiş olup Meclis Gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.11.2021

KARAR NO:310

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; Tuşba ilçesine bağlı mahallelerde 2018/13 sayılı Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere İlçemiz Satıbey, Yaylıyaka,  Çobanoğlu, Şahgeldi ve Pirgarip Mahallerinde ismi belirtilen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.