2019 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

2019 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                            T.C.                                                
                                                                        VAN TUŞBA BELEDİYESİ

 

GÜNDEM      

Belediye Meclisinin 2019 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 10/06/2019-10:00

                                                                                                                      

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2019 tarih ve 253 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlayan sanayi alanlarında ifraz işlemlerinin yapılabilmesi ve yaşanan teknik problemlerin giderilmesi için Plan Hükümlerinin 14.2.Hükmünün, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenerek; “Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m2 den az olmaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olmaz.” İbaresinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi,

3-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 158 sayılı yazıları ile gündeme alınan;  Van İli, Tuşba İlçesi, Beyüzümü Mahallesi pafta ; k50c23c1a, ada; -, parsel; 1801’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 522,59 m² İhdas taşınmazının, Naif OLCAY’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

4-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 159 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Seyrantepe Mahallesi pafta ; k50c23b-4d, ada; -, parsel; 1800’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 197,57 m² İhdas taşınmazının, Süleyman KIZILTAŞ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

5-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 160 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi pafta;87, ada; 1137, parsel; 133’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 946,38 m² İhdas taşınmazının, İsmail DOĞAÇ 'a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

6-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 161 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli, Tuşba İlçesi, Altıntepe Mahallesi pafta;97, ada; 1207, parsel; 35’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 110,07 m² İhdas taşınmazının, İhsan KILIÇ 'a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince Encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 88 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi  Kalecik Mahallesi Parsel : 2703-2704-2705-2706-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks : 0.30 , kaks : 0.90 , ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, taşınmazlar arasında bulunan 8 metrelik kadastro yolunun imar planına işlenmesi hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 89 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van ili Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada : 2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda hazırlatılan UİP-21010,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 10.06.2019  tarih ve 92 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizin eğitim seviyenin ne aşamada olduğu, ilköğretim ve lise öğrenimi tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş ve okuma oranı ne kadar olduğu, aynı zamanda kız ve erkek öğrencilerin üniversite okumasında fark olup olmadığını ve bu farklılıkların neden kaynaklandığını araştırılması, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeme nedenleri ve sebeplerinin araştırılması aynı zamanda il ve ilçemizin eğitim standartlarını, eğitim seviyesi ve standartları yüksek olan diğer illerle arasındaki teknik boyutu ve standartlarını araştırma, incelenmesi ve veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi ,

10- Belediye Meclisinin 10.06.2019  tarih ve 93 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde uyuşturucu, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılığın olup olmadığının araştırılıp incelenmesi mahalle muhtarlarıyla, ilçe halkıyla ve okul yönetimleriyle görüşülmesi ve detaylı bilgi edinmesi hususunun görüşülmesi ,

11- Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 94 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan köyler arasında seçilecek en az 5 en fazla 10 köyün komisyonumuzca belirlenerek “ekolojik köy” çalışması kapsamında veri toplanması ve toplam 10 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 95 sayılı kararı ile Kadın Komisyonuna havale edilen; Erken yaşta evliliklerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 96 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 97 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; Model ceviz bahçesi projesinin uygulanacağı kırsal alanlarda gerekli tespit ve çalışmanın yapılması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların imara uygunluğunun araştırılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 99 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyon ve deprem ve doğal afetlere karşı arama kurtarma birlikleri kurulması, geliştirilmesi ve diğer kurumlarla iletişim kurulması, ortak projeler yapılması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 100 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen;  Tuşba belediye sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve tespit edilen alanlarla ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 101 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki çevresel ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunların araştırılması ve sorunların raporlaştırılıp belediyemiz ile beraber yapılacak çalışmalara ön ayak olması hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları içerisinde dezavantajlı durumda bulunan kadınların iş yaşamına sosyal entegrasyona dahil edilmesi ve kadınların toplumsal alanda nasıl daha iyi ifade edileceği ve kadının toplumsal statüsünün arttırılması için gerekli çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 103 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Bir önceki dönem Plan ve Bütçe hesaplarının araştırılması ve yapılan planların uygulanan bütçeye uygunluğunun araştırılması, yeni yapılacak Plan ve Bütçe çalışmasının ön hazırlığının yapılması hususunun görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 104 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; KHK ile kıyı Kodu’nun 1655 metreden 1653 metreye indirilmesinden doğan hukuksal boyut’un irdelenmesi ve gerekli hukuki girişimlerin başlatılması için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 105 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, Belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılıp uygulanması hususunun görüşülmesi,

23- Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 106 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Beyüzümü Mahallesi Parsel: 961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazlar arasından 7 metrelik imar yolu planlanmış olup UİP-15821,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun görüşülmesi,

24- Belediye Meclisinin 12.06.2019  tarih ve 107 sayılı kararı Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Kooperatif faaliyetlerinin kent ekonomisine katkısının araştırılması, yaygınlığı, gelişimi, kent istihdamında sağladığı avantajları, gelir dağılımı üzerindeki etkileri, üretilen ürünün aracı olmadan üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırdığı, ilçemizde mevcut kooperatiflerin sayısı ve bu kooperatiflerin hangi alanlarda faaliyet yürüttüklerinin tespiti için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi ,

25- Belediye Meclisinin 12.06.2019  tarih ve 108 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen;Tuşba ilçemizin tarih eserlerinin turizme kazandırılması ve potansiyellerinin araştırılması. Ayrıca bu konuyu belirlemek için anket çalışması yapılması hususunun görüşülmesi,

26- Belediye Meclisinin 12.06.2019  tarih ve 109 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizdeki bağımlı ve toplumda ötekileştirilmiş bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması  hususunun görüşülmesi,

 

 

 

                           

                                   Salih AKMAN

                                             Belediye Başkanı