2018 Ocak Meclis Karar Özetleri

2018 Ocak Meclis Karar Özetleri

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2018 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ: 02.01.2018
KARAR NO:1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde Meclisimizin ve Belediyemizin işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2018 yılı içerisinde meclisin tatil yapmamasına oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 02.01.2018
KARAR NO:2
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis’te grubu bulunan partilerin oy oranlamasına göre yapılan seçim sonucunda Arif OFLAS, Muğdat GÜNİNİ ve M.Fehim OFLAS Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.
5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 ve 23. Maddeleri uyarınca Denetim Komisyonu emrinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek kişiler veya kamu personeli dışındaki uzman kişilerin isim ve gün sayılarının ihtiyaca göre belirlenmesi ve kanunda öngörülen miktarları geçmemek üzere ödeme yapılması hususlarında Denetim Komisyonun yetkili kılınması uygun görülmüştür .


KARAR TARİHİ: 02.01.2018
KARAR NO:3
Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2018 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenen miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca kabulüne, gereği için kararın bir suretinin ekleri ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .
KARAR TARİHİ: 03.01.2018
KARAR NO:4
5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29.maddesi ile Belediye Çalışma yönetmeliğinin 9/A maddesinde yazılı olan ‘Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.’ Hükümleri gereğince 2017 yılı Kasım ve Aralık ayı dönemleri meclis toplantılarına katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Sahire YAMAN’ın Meclis toplantılarına katılmaması gerekçe savunmasını bildirilmediğinden, konunun incelenerek rapora incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 03.01.2018
KARAR NO:5
5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29.maddesi ile Belediye Çalışma yönetmeliğinin 9/A maddesinde yazılı olan ‘Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.’ Hükümleri gereğince 2017 yılı Kasım ve Aralık ayı dönemleri meclis toplantılarına katılmadığı tespit edilen Meclis Üyesi Ceylan ÇALIKİYAT’ın Meclis toplantılarına katılmaması gerekçe savunmasını bildirilmediğinden, konunun incelenerek rapora incelenerek rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 03.01.2018
KARAR NO:6
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereği gündeme alınan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personele sosyal denge ve yemek yardımı yapılmasına ilişkin, 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları ve toplu sözleşme kanununda yerel yönetimlerde “ Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılmasına imkânı tanınmıştır.
Anılan Kanunun 32. maddesinde Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi, Belediyelerde Belediye Başkanın teklifi üzerine Belediye Meclisince karar verilir hükmü gereği 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere personele Sosyal Denge Yardımının yapılmasına, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin ilgili kanunun 212. maddesine istinaden 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yemek yardımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 03.01.2018
KARAR NO:7
İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 04.01.2018
KARAR NO:8
Belediye Meclis Üyesi Zeki YATKIN’ın, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli birleşiminde Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan Müzakere neticesinde;
Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 259 sayılı kararları ile müşterek çalışması uygun görülen Eğitim Gençlik ve Spor komisyonu ile Engelliler Komisyonun, Mahallelerimizde engelliler konusunda görülen lüzum üzerine ayrı çalışmaları uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 04.01.2018
KARAR NO:9
Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususu ile alakalı komisyonun mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .


KARAR TARİHİ: 04.01.2018
KARAR NO:10
İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 04.01.2018
KARAR NO:11
Meclis Üyesi Necla BAKIR’n verdiği sözlü önergede; Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonun birlikte çalışması ile ilgili sözlü önergenin kabul edilmesini müteakip;
Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 04.01.2018
KARAR NO:12
Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür .


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:13
Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne bir suretinin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:14
İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve Hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği hususunda detaylı bir araştırma yapılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:15
İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunda komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:16
Tuşba ilçe sınırlarımız içinde bulunan engelli vatandaşlarımızı spora olan ilgilerini artırmak ve engelli vatandaşlarımızı spora teşvik edilmesi hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:17
Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP -15822,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:18
Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:19
Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Ada:-, Parsel:1970 numaralı taşınmaz üzerinde talep
edilen UİP-28050,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin komisyon kararı doğrultusunda kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 05.01.2018
KARAR NO:20
Tuşba İlçesi Alaköy Mahallesi Parsel:4204 numaralı Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürlüğü’ne ait taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 12.11.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının komisyon kararı doğrultusunda kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:21
Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:91, Ada:985, Parsel:1 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 08.05.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi .


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:22
Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:714, Parsel:6 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 09.10.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olup, taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:23
UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:24
Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 657 sayılı DMK. 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Genelgeleri ekinde bulunan cetvelde belirtilen “ 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutar’ dan” 2018 yılı esas alınarak yönetici pozisyonunda çalışanlara tavan diğer teknik personele alt taban puandan ödenmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:25
Sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonda geçen hizmet süresi esas alınarak Maliye Bakanlığı’nın ilgi sayılı genelgesi cetvelinde yer alan oranı aşmamak kaydıyla 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek Ek Ödeme oranı’ nın 2018 yılı esas alınarak ödenmesi uygun görülmüştür.


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:26
Belediyemiz bünyesinde ihdas edilen ve münhal bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğünün kaldırılarak, yerine ‘Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün’ kurulmasına ve ekli (II) sayılı boş norm kadro değişiklik cetvelin tasdikine; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulduktan sonra İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen emlak ve istimlak hizmetlerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:27
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 87, ada; 4161, parsel; 1 numaralı taşınmazın, 4.685,89 m2 kısmı 1/1000 uygulama imar planında bakım akaryakıt istasyonu olarak planlanmış olup, taşınmazın satışına esas yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi uyarınca; Belediye Encümenine verilmesi uygun görülmüştür .


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:28
Meclis Üyesi Necla BAKIR’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Kentsel dönüşüm ve yenileme oturma, konaklama, okul, işyerleri ve benzeri yerleşim yerlerinin ulaştırması ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi temelinde bütünlüklü bir kent yapısı kapsamında ele alınmalıdır. Var olan yapı stokunun özellikleri dikkate alınarak dönüşüm modellerinin önceliklerinde göz önünde tutulması gerekir. Bu temelde ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için komisyona (ilgili) çalışmalarına yetki verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;
Önergenin Kentsel Dönüşüm ve Yenileme komisyonuna havale edilerek düzenlenecek
raporun müteakip toplantılarda görüşülmesine; gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.


KARAR TARİHİ: 06.01.2018
KARAR NO:29
Meclis Üyesi Zeki YATKIN’ın, Belediye Meclis Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme alınan; Engelliler komisyonun görülen lüzum üzere Gendelova ve Altıntepe Mahallelerinde ihtiyaç sahiplerinin müracaatları üzere Emine BAŞDİNÇ, Kevi SOYİĞİT, Gendelova Mahallesinde Şevket BAŞDİNÇ Altıntepe Mahallesinde çalışmalar yapılması düşünülmektedir. Meclisçe gerekli yetkinin verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde;
Önergenin Engelliler komisyonuna havale edilerek düzenlenecek raporun müteakip
toplantılarda görüşülmesine; gereği için kararın bir suretinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.