2019 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

2019 Ocak Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2019 Ocak Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 07/01/2019-09:30

                                   

1- Açılış ve Yoklama.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2019 Yılı Meclis Tatil Ayının belirlenmesi  hususunun görüşülmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca Denetim Komisyon Üyelerinin gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.12.2018 tarih ve 307 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:720, Parsel:45 nolu kayıtlı taşınmaz ile Şemsibey Mahallesi Ada:720, parsel: 679 nolu taşınmazlar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.30, kakas:0.90, ön cepheden 5 metre çekmeli, komşu parsellerden 3 metre çekmeli, ayrık nizam 3 kat konut alnı olarak planlanmıştır. Taşınmazlarda 7 metrelik imar yolunun planlanması talebinin görüşülmesi.

5- Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.12.2018 tarih ve 1003 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür ve turizm amaçlı çevre düzenleme ve altyapı projeleri kapsamında, Başkanlığımıza tahsis edilen ödenek yetersiz kaldığından, tamamlanamayan kısımlar için 2019 yılı bütçesinden tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2018 tarih ve 1007 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Proje aşaması bitirilen Tuşba Belediyesi Yeni Hizmet Binasının 2019-2020 yılları arasında yapımının ve ihale işlemlerinin başlatılması, ihale gider bedelinin Belediyemiz bütçesi ve dış kaynaklardan sağlanan ödeneklerden karşılanması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 319 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;

Yiyecek Yardım Sandığının kurulması ve hazırlanan “Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesinin” görüşülmesi.

8- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 339 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde daha önce Tuşba Belediyemizin hizmete başladığı Halk Ekmeğinin merkez mahallerimizde halkın ihtiyaçları doğrultusunda talebe karşılık yeni halk ekmek büfelerin kurulması hususunun görüşülmesi ,

9- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 340 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen; İlçemizde hayvancılığın yapılmasında en önemli sorunlardan biri olan sürü yöneticiliğinin olduğu, bu konuda alınacak önlemlerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

10-  Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 341 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 342 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Engelliler Komisyonuna havale edilen; Engelinin hangi dalda etkin olabilecek, ve topluma nasıl kazandırabiliriz konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 343 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlimiz deprem bölgesi olan bir bölge risk altında. Tuşba ilçemizde deprem riski taşıyan bir ilçe. İlçemizde durum tespiti için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Afet Müdürlüğü ile bir çalışmanın  yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 344 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırlarında bulunan oto sanayi sitesinin ilimiz ve ilçemize katkısı, sorunlarının ve belediyemizden beklentilerinin araştırılması hususunun görüşülmesi ,

14- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 345 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler  Komisyonuna havale edilen; Kış aylarının gelmesi dolayısıyla, ilçemizdeki özellikle kırsal mahallerimizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ile alakalı çalışma yapması hususunun görüşülmesi,

15- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 346 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Eğitim Gençlik ve Spor  Komisyonuna havale edilen; İlçemizde gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi adına ilçemiz sınırları içinde kış sporlarının yapılacağı alanların tespiti ve gençlerimizin kış sporlarına yönlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 334 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1325, Parsel:17 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 13.07.2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 03.08.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.09.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğunun sağlanması hususunun görüşülmesi,

17- Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 336 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Yumrutepe Mahallesi Parsel:566 numaralı Mikrom Enerji Müh. İnş. Elektirk San. ve Tic. A.Ş.’ ne  ait taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebinin, Van Büyükşehir Belediyesinin 09.06.2017 tarih ve  165 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 14.06.2017 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından  plan değişikliğinin 17.07.2017 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.  Söz konusu taşınmazda GES projesinin yapılabilmesi için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülüp karara bağlanması talebinin görüşülmesi

 

 

 

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı