2021 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

2021 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

Belediye Meclisinin 2021 Aralık Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/12/2021-09:30

                                                                                 

1-Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve 945 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 22.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince; Belediyemize ait (I) sayılı kadro ihdas cetveli ve (III) sayılı dolu kadro cetvellerindeki değişikliklerinin görüşülerek tenkis ve ihdas işlemlerinin yapılması hususunun görüşülmesi.

3-Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.11.2021 tarih ve 351 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2021 Mali yılı bütçesinin bir kısım harcama kaleminde yeterli ödenek bulunmadığından, ödenek fazlalığı bulunan harcama kalemlerinden ihtiyaç duyulan diğer harcama kalemlerine ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi,

4-Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 30.11.2021 tarih ve 064 sayılı yazıları ile gündeme alınan;

İlçemiz Satıbey, Derebey,  Çobanoğlu ve Şahgeldi Mahallerinde yapılacak Kadastro Yenileme çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere belirlenen bilirkişilerin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

5-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2021 tarih ve 298 sayılı yazıları ile gündeme alınan;   İlimiz Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi  ada; 17, parsel; 432 de Mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 83,05 m² ihdas taşınmazının, Sabri YILMAZ’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

6-Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2021 tarih ve 299 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye İşletmelerimizin, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi hastalığını gerekçe göstererek kira indirimi talebinde bulunmuşlardır. Pandemi salgını nedeniyle, Belediyemiz İşletmelerine kira indiriminin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.12.2021 tarih ve 958 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizde çalışan 657 sayılı DMK’ya tabi, çalışan memurlar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine tabi sözleşmeli personellere sosyal denge tazminatı verilmesi hususunun görüşülmesi.

8- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 01.12.2021 tarih ve 958 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizde  çalışan  Sözleşmeli personelin 2022 yılı ücret tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9- Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü’nün 01.12.2021 tarih ve 959 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemizde  çalışan  Sözleşmeli personelin ek ödeme oranları tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.

10- Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 302 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:357 Parsel:16-17 nolu taşınmazların maliki tarafından imar planında yol planlandığından bahisle Van 4.İdare Mahkemesinin 2020/3246 esasına kayden açılan davada, Mahkeme 2021/1919 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.  3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

11- Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 287 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar  Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediye Başkanlığının 2022 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi .

12-Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile Ekonomik Değerler ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Bölgemiz tarım alanlarında yetiştirilen Ekonomik değerlerin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hususunun görüşülmesi,

13-Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 293 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Yapımı tamamlanarak belediyemize tahsisi yapılan toplum yaşam merkezinde yapılan kültürel faaliyetlerin tespiti, çocuk ve kadınlara yönelik açılan kursların ilçemizin tamamına duyurulması ve katılımın arttırılması hususunun görüşülmesi,

14-Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 294 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlimizin deprem kuşağında olması nedeniyle depremden korunmak ve toplumun bilinçlendirmesi çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmesi ,

15-Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 295 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin rehabilitasyonu, ulaşımı çevresel koşulların engellilerin yaşamına ne derece yardımcı olduğu, ilçemizde bulunan engelli sayısı ve bu sayının iş gücüne katkısı, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam alışkanlıkları gibi konuların araştırılıp, engelli projeleri ve belediyemiz katkıları, belediyenin hizmetlerinin bu vatandaşlarımıza ne ölçüde katkı sağladığının araştırılması, engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

16-Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 296 sayılı kararı ile Bağımlılık Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Bağımlı bireylerin rehabilitasyonu, ve bu rehabilitasyon süreçlerinde topluma entegrasyon süreçlerinde yerel yönetimlerin rolü, bu bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve entegrasyonu, Tuşba da okul çağı bireylerin eğitilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum yerel yönetimler ile işbirliğinin sağlanması ve bu hemşerililerimizle ilgili ulusal ve uluslar arası projelerin araştırılması hususunun görüşülmesi,

17-Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 298 sayılı kararı ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Van ili ve çevresinde kurak geçen bu yılın, çiftçimize vermiş olduğu zararın araştırılıp özellikle DSİ ve ilgili kurumlarla görüşülüp bu kuraklığa karşı herhangi bir projelerinin olup olmadığı hususunun görüşülmesi,

18-Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 300 sayılı kararı ile Yaşlılar ve Çocuk Hakları Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan yaşlılar ve çocuklara yönelik, onların temel sorunlarını tespiti yapılarak, ilgili kurumlardan ve belediyemizden bunlara yönelik ne tür yardımlar yapılabilir hususunun görüşülmesi,

19-Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 301 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde bulunan okullardaki dar gelirli öğrencilere belediyemizce ne gibi yardımların yapılabileceği hususunun görüşülmesi,

20-Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeşil alanların artırılması ve ilçemizde yeteri kadar ağaçlandırma yapılmamasının sebeplerinin araştırılması ve yeşil alanların artırılması için ne yapılması gerektiği ile sağlık açısında da zararlı olan ve ciddi su tüketimine sebep olan kavak ağaçlarını kesilerek yerine çam ve akasya ağaçlarının dikilmesi hususunun görüşülmesi,

21-Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 304 sayılı kararı ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; Bölgemizde bulunan Nakliyeci Esnafının sorunlarının görüşülmesi ve sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi hususunun görüşülmesi,

22-Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 305 sayılı kararı ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde 25.09.2021 tarihinde meydana gelen su taşkınlarından dolayı etkilenen mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurumlar ve belediyemizce nelerin yapıldığı ve yapabileceklerinin değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi ,

23-Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 306 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde Kent Estetiği açısından yapılacak çalışmalar ile ilgili hususunun görüşülmesi,

24-Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 290 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Vangölü kirliliğinin önüne geçmek ve sahillerimizi temiz tutmak adına göle gemi ve tekneler tarafından gelişigüzel atılan yağ ve balast atıklarının atılmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca eski arıtma tesisinin bulunduğu iskele sahilinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün içerisinde dip çamuru temizliği yapılmaktadır. İskele Sahilinin eski temiz haline döndürülmesi konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu büyük öneme sahiptir. Konu ile ilgili çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

25-Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 297 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden incelenerek rapora bağlamak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarımızda yaşam standartlarını artırmak amacıyla sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılarak yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle Beyüzümü Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Şemsibey Mahallesi gibi kırsal nitelikte olan ve halihazırda belediye kadın yaşam merkezleri, gençlik merkezlerinin olmadığı bu alanlarda yeni yaşam alanlarının oluşturularak, ilçe halkının gündelik hayatla temasının arttırılması ve hayat kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve mülkiyet problemi bulunmayan alanların tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

 

          Azad GÜLENGÜL

                                   Belediye Başkan  V.