2021 Mart Ayı Karar Özeti

2021 Mart Ayı Karar Özeti

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2021 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ:01.03.2021

KARAR NO:51

              Belediyemizin 2021 mali yılı tarifeye bağlı gelirleri ile belirlenmiş olan Yol Harcama Katılım Payı kısmının 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 86. Maddesine göre, Madde 89. da belirtildiği gibi “Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2’sini geçemez.”hükmü gereğince güncellenmesi istenilen; Gelir Tarifesine ilişkin teklifin incelenerek rapora bağlanmak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.03.2021

KARAR NO:52

            Dilekçe ile vatandaşlar taşınmazlarında plan değişikliği yapılması, imar planına alınması gibi taleplerde bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve yetkileri kenar başlığını taşıyan 18. Maddesinin c bendinde ‘’ belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak’’ belediye meclisinin görev yetkileri arasında sayıldığı ve imar planlarının ve değişikliklerinin yapılması ve yürürlüğe girmesinin belediye meclisi kararıyla gerçekleşeceği ve bu planlara veya plan değişikliklerine yapılacak itirazların da belediye meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanacağı belirtilmektedir.

            Taleplerin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.03.2021

KARAR NO:53

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca hazırlanan Belediye Başkanlığımızın 2020 yılı Faaliyet Raporunun incelenerek rapora bağlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.03.2021

KARAR NO:54

Beyüzümü Mahallesi 0 Ada ve 1785 Parsel numaralı 4.313.236,00 m2’ lik mera vasıflı taşınmazın tahsis amacı değişikliği işlemlerinin ilgili kurum tarafından yapılarak bu alanın Tuşba Belediye Başkanlığımıza “Park, Fitness Aletleri, Koşu Parkuru ve Çocuk oyun alanı” olarak kullanılmak üzere tahsisinin istenmesine; oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:01.03.2021

KARAR NO:55

Mülkiyeti Tuşba Belediyesi’ne ait Tuşba ilçesi İskele Mahallesi pafta:187, ada:693, parsel:267 ve 268’de kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı imar kanunun 15. Ve 16. maddeleri doğrultusunda oluşan 858,32 m² ve 1.319,01 m²’lik ihdas taşınmazların satış işleminin Meclisimizin 05.04.2017 tarih ve 74 sayılı karalarları doğrultusunda yapılması uygun görülmüştür. Oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ:01.03.2021

KARAR NO:56

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonu, İmar ve Şehircilik Komisyonu ve Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Tuşba ilçemizin “Seyrantepe ” mahallesinde özellikle halkın talebi üzerine park yapılmasına dönük çalışma yürütülmesi hususundaki raporun işlerin yoğunluğu nedeniyle sunmadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:01.03.2021

KARAR NO:57

Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen;  Erozyona maruz kalan bölgelerin ağaçlandırılması ve ilçemizde ne tür bitkiler yetiştirilebilir konusunda, Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

KARAR TARİHİ:02.03.2021

KARAR NO:58

Engelliler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan Engellilerin topluma kazandırılması; eğitimi sosyal yaşam için gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması hususunda, komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.  

KARAR TARİHİ:02.03.2021

KARAR NO:59

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen;Tuşba ilçesinde yer alan 67 Mahallenin büyük bir çoğunluğu kırsal mahallelerden oluşmakta ve yerleşim alanlarında topraktan yapılma kerpiç evlere rastlanmaktadır. Bu evlerin hangi mahallemizde ne kadar olduğu, kaçının halen ev olarak kullanıldığı ve kullanılan bu evlerin deprem gibi doğal afetler gözetilerek kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi ile ilgili çalışmalarının devam edilmesi nedeniyle rapor sunmadıkları; bu itibarla konunun bir sonraki ayın gündemi ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.03.2021

KARAR NO:60

            Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2020 bütçesinin uygulanması ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması özellikle Gelir Bütçesinin Tahsilâtlarının geliştirilmesi ve uygulanması hususunda, komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.03.2021

KARAR NO:61

            Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimiz meslek odaları ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde ilçemizde bulunan esnafların sorunları belirlenip ilgili kurumlara iletmek, sorunlarına çare olmak adına, ayrıca belediye olarak kendilerine nasıl fayda sağlanabilir noktasında görüşmeler yapılması ile ilgili, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:02.03.2021

KARAR NO:62

            Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonu ile Ekoloji Komisyonuna havale edilen; Tarihi milattan önce 900’lü yıllara kadar dayanan Erciş ilçemizde yetişen, kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle yöremizin vazgeçilmezi, küçük siyah ve endemik bir tür olan üzümün, Tuşba ilçemiz mahallelerinde arge çalışması yapılarak, yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2021

KARAR NO:63

            Kadın Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen;  İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde “Erken Yaşta Evlilik” nedenleri ve aile üzerinde nasıl bir etki bırakıldığı aynı zamanda “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hususunda, komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2021

KARAR NO:64

          Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; İlçemizin tarihi mekânlarının turizme kazandırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:03.03.2021

KARAR NO:65

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçemizde bulunan açık kanallarla ilgili vatandaştan gelen taleplerle beraber, kanalların ciddi tehlikeye sebep olduğu, kanalların sağlık açısından da tehlikeye neden olduğu; ayrıca köylerimizin dağınık ve merkezden uzak olması nedeniyle yangın olması durumunda itfaiye araçların yangın mahalline ulaşması zaman aldığı ve zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sebeplere neden olacağı ile ilgili,  komisyonun yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı olarak çalışması ve komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.03.2021

KARAR NO:66

            Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı sergileyenlerin ya da bu yolda başarı sağlamak adına çalışan, çalışmaya teşvik edilmek için bireylerin tespitlerin yapılması ve ayrıca belirtilen hususlara yeteri kadar faydalanmayan bireylerin tespitlerin yapılması ve bu faaliyetlerden faydalandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması hususunda, komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:04.03.2021

KARAR NO:67

            Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; Görüntü ve gürültü kirliliği açısından; gerek ana arter gerekse ara yollarda mahalle sakinlerini rahatsız eden, ilçemizin görüntüsünü bozan, irili ufaklı işyerlerinin tespiti, bu işyerlerinin ne amaçla hangi ihtiyaca binaen orada açıldığı, özellikle olmaması gereken sokak ve caddelerde açılmış işyerlerinin, olması gereken yerinin ve adresinin gösterilmesi gibi ilçemizi ve sakinlerini yakından ilgilendiren konuda çalışma yapılması hususunda komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.  

KARAR TARİHİ:05.03.2021

KARAR NO:68

            Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; İlçemizdeki merkez ve kırsal mahallelerde sosyal hizmetler alanında insanlarla istişareler yapılıp, yapılacak görüşmeler sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına binaen konu ile alakalı gerek belediyemiz gerekse ilgili kurumlardan ne tür çalışmalar yapılabilir konusunda komisyon çalışmaları sonuçlanmadığı, bu itibarla komisyon çalışmalarının devam edilmesi uygun görülmüştür.

KARAR TARİHİ:05.03.2021

KARAR NO:69

          Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporunda belirtilen ve tahsil edilmesi gereken belediyemize ait 2021 yılı yol harcamalarına katılma payının, 2464 sayıl Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde de belirtildiği üzere vergi değerinin %2 si oranında alınması uygun görülmüştür. Oy birliği karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.03.2021

KARAR NO:70

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tuşba İlçemizde yapılacak olan yatırımlar kapsamında, Van İli, Tuşba İlçesi, Bardakçı Mahallesinde  1 adet Nizami Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, İkili Soyunma Odası ve 500 kişilik Portatif Tribün yapılması amacıyla, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.02.2021 tarih ve 794 sayılı yazıları ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünde yer talebinde bulunulduğunun anlaşılması üzerine bu talebin görüşülmesine gerek kalmadığı kanaatine varılmıştır.

KARAR TARİHİ:05.03.2021

KARAR NO:71

            İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;  Belediyemize bağlı mahallelerin (eski köylerin) ve bu mahallelere bağlı küme evlerin (eski mezraların) Kırsal Yerleşik Alan ve Civarı sınırları belirlenmesi ile ilgili konu değerlendirilmiş olup; Söz konusu mahalleler incelendiğinde Bardakçı ve Kalecik mahallelerinin hem kentin gelişim yönünde yer aldığı hem de bir kısmının Uygulama İmar Planı ile planlandığı tespit edilmiştir. Bu 2 mahallenin kırsal yerleşim özelliğini kaybederek kentsel yerleşim alanı içerisinde yer aldığının ve 13 mahallenin kısmen kırsal kısmen kentsel yerleşim alanı içerisinde yer aldığının geriye kalan 44 mahallenin ise kırsal yerleşim alanı içerisinde kaldığının kabulüne, oy birliği karar verildi.

KARAR TARİHİ:05.03.2021

KARAR NO:72

            Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; İlçemizde yeni uygulanacak olan imar’dan merkez mahallelerde ada bazlı çalışma yapılıp, Tuşba’nın daha güzel bir imarla beraber uygunluk açısından çalışmaların yapılması hususunda, komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.

 

KARAR TARİHİ:05.03.2021

KARAR NO:73

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ilçemiz sınırları dâhilinde muhtelif mahallelerde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığının reklamlarının yer alması karşılığında, Belediyemize 1 Adet Çok Amaçlı Spor Salonu, 5 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, 1 Adet Nizami Sentetik Futbol Sahası 4’ lü soyunma odası ve 500 kişilik tribün, 1 Adet Tip Yüzme Havuzu yapılmasına ilişkin bedellerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca karşılanacağı, ihtiyaç duyulması halinde Belediye Bütçesinden de ek kaynak sağlanması uygun görülmüştür . Oy çokluğu ile karar verildi.