2017 ARALIK TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

2017 ARALIK TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2017 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ
 
KARAR TARİHİ: 04.12.2017
KARAR NO:241
 
      3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi uyarınca aşağıda Koç Mahallesinde ismi belirlenen bilirkişilerin seçilmesi uygun görülmüştür. 
Buna göre; 
 
Adı ve Soyadı                :
Nadir GÜNEŞ
Halil GÜNEŞ
İzet GÜNEŞ
Battal GÜNEŞ           
Cemil GÜNEŞ
Bedir GÜNEŞ
 
Gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. 
 
KARAR TARİHİ: 04.12.2017
KARAR NO:242
 
Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 2018 yılına ait vergi, harç ve belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı gelirlerin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca incelenerek rapora bağlamak üzere Tarife Esnaf ve Çalışanlar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR TARİHİ: 04.12.2017
KARAR NO:243
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi uyarınca Belediyemize ait İtfaiye aracı ile Van Büyükşehir Belediyesine ait Çekici Treyler ile Semi Treyleri takas edilerek bedelsiz olarak devir edilmeleri uygun görülmüştür.
Gereği için kararın bir suretinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. 
 
KARAR TARİHİ: 05.12.2017
KARAR NO:244
 
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal ve kültürel gelişimlere katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan “Cennet Vatanım Türkiye” temalı 2. Fotoğraf Yaraşmasında dereceye girecek yarışmacılara Belediyemiz tarafından birincilik ödülü olarak 3.000.00 TL İkincilik ödülü olarak 2.000.00 TL, üçüncülük ödülü olarak 1.000.00 TL, Tuşba Belediyesi özel ödülü olarak 500,00 TL, Mansiyon ödülü olarak 500,00 TL, Sergileme ( En fazla 20 adet ) ödül olarak 150,00 TL Toplamda 10.000.00 TL’nin ödül olarak verilmesi uygun görülmüştür .
 
KARAR TARİHİ: 05.12.2017
KARAR NO:245
 
Tuşba ilçe sınırlarında sportif faaliyetlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği, sporcu potansiyelinin araştırılması, ilgi duyulan potansiyel futbolcu ve sporcular için gerekli görülen takımların kurulması ve gerekli desteğin sağlanması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve verilen komisyon raporların yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesi uygun görülmüştür . 
 
KARAR TARİHİ: 05.12.2017
KARAR NO:246
 
İlçemizde ikamet eden 3–6 yaş arası çocukların eğitimi ve çocuk evlerinin açılması hususunda Komisyonca hazırlanan raporun okunarak meclisin bilgisine sunulmasını müteakip, konu hakkında komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
 
KARAR TARİHİ: 06.12.2017
KARAR NO:247
 
Tuşba ilçe sınırlarımız dâhilinde sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan alanların tespiti ile depremin her an için bir tehlike olarak kapımızda durduğu gerçeği karşısında; bahse konu hususlar ile ilgili olarak ne tür bir çalışma yapıldığı, hazırlıklı olunup olunmadığının araştırılması hususu ile alakalı komisyonun  mahallelerimizle görüşmelere devam edilmesi ve ihtiyaçların tespiti için çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür .
 
KARAR TARİHİ: 06.12.2017
KARAR NO:248
 
İlçemiz sınırları dâhilinde yaşlı, bakıma muhtaç dezavantajlıların envanterinin oluşturulması hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından; komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 
 
KARAR TARİHİ: 06.12.2017
KARAR NO:249
 
Gümüş işletmeciliği kayıp olmasına yüz tutmuş, Gümüş işletmesinin gençlerimize ve toplumumuza kazandırılması ile ilgili raporda Komisyonun çalışmalarına devam ettiği ifade edilmiştir. Bu İtibarla komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 
Gereği için kararın bir suretinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, bir suretinin ise Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR TARİHİ: 07.12.2017
KARAR NO:250
 
İlçemizde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık (tekerlekli sandalye, koltuk değneği, ortopedik ihtiyaçları) vb. çalışmalar yapılması hususunda komisyonun tekrar bir çalışma yapmasına gerek kalmadığı ve daha önce verilen komisyon raporunun yeterli görüldüğünden; konunun meclis gündeminden düşürülmesine, oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
KARAR TARİHİ: 07.12.2017
KARAR NO:251
 
Van İlimizde meydana gelen deprem sel, taşkın, heyelan gibi afetler nedeniyle Tuşba İlçesi Mahallelerimizde risk altında bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek yerlerin tespiti için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması ile ilgili hususta komisyonların çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.  
 
KARAR TARİHİ: 07.12.2017
KARAR NO:252
 
Çiftçilerin ürünlerini aracısız pazarlayabilecekleri Pazar yerlerinin tespiti ve kurulması ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 
          Gereği için kararın bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne bir suretinin Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR TARİHİ: 07.12.2017
KARAR NO:253
 
İlçemizde bulunan lokanta, kafeterya, kantin, yemek fabrikaları gibi halkın toplu kullanım alanlarındaki işletmelerde hijyen konusunda eksiklikler bulunduğu ve Hijyenin olmadığı işletmeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği hususunda detaylı bir araştırmanın yapılması, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ile görüş teatisinde bulunulması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür.
 
KARAR TARİHİ: 07.12.2017
KARAR NO:254
 
İlçemiz sınırlarında bulunan mahallelerimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın istihdamı için mahallelerde bulunan tarım arazilerinde gerekli çalışmalar yapılarak hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ve vatandaşlarımızın seracılığa teşvik edilmesi hususunda detaylı bir araştırma yapılması amacı ile komisyonun çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür. 
 
KARAR TARİHİ: 08.12.2017
KARAR NO:255
 
Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta: 187, Ada: 1042, Parsel: 194 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP -15822,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 
 
KARAR TARİHİ: 08.12.2017
KARAR NO:256
 
Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Pafta:87, Ada:473, Parsel:86-88-133 numaralı taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunda komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 
 
KARAR TARİHİ: 08.12.2017
KARAR NO:257
 
Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1970 numaralı taşınmazdan yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden UİP-28050,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği  talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından komisyon çalışmalarına devam etmesi uygun görülmüştür . 
 
KARAR TARİHİ: 08.12.2017
KARAR NO:258
 
Tuşba İlçesi Alaköy Mahallesi Parsel:4204 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden  UİP-29663 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesine, gereği için kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.     
 
KARAR TARİHİ: 08.12.2017
KARAR NO:259
 
Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’nin, Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarihli birleşiminde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önerge ile gündeme alınan; Tuşba ilçe sınırlarımız içinde bulunan engeli vatandaşlarımızı spora olan ilgilerini artırmak ve engeli vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacıyla Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna yetki verilmesi ile ilgili önerge oylanarak gündeme dahil edilmesi kabul edildi.
Meclis Üyesi Necla ORBAYİ’nin, 08.12.2017 tarihli birleşimde Meclisimize sunduğu sözlü önergede;  Eğitim Gençlik ve Spor komisyonu ile Engelliler Komisyonun birlikte çalışması kabul edildikten sonra yapılan müzakereler neticesinde;
Tuşba ilçe sınırlarımız içinde bulunan engeli vatandaşlarımızı spora olan ilgilerini artırmak ve engeli vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacı ile ilgili hususun incelenerek rapora bağlanmak üzere Eğitim Gençlik ve Spor komisyonu ile Engelliler Komisyonun birlikte çalışması, sekretaryanın ilgili müdürlük tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar  verildi.   
 
KARAR TARİHİ: 08.12.2017
KARAR NO:260
 
Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 242 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen; Belediye Başkanlığımızın 2018 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespiti ile ilgili komisyon çalışmalarının nihayete ulaşmadığından; bu itibarla komisyon çalışmalarının Aralık 2017 ayında yapılarak Ocak 2018 ayı meclis gündemine alınmasına ; oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR TARİHİ: 08.12.2017
KARAR NO:261
 
Meclisimizin 08.12.2017 tarihli olağan toplantısında Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE’nin Meclis Başkanlığına hitaben verdiği yazılı önerge okunarak meclisin bilgisine sunulmasına müteakiben gündeme alınması kabul edildikten sonra yapılan müzakere neticesinde;
ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanlardan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen tüm tepkilere ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanlardan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen tüm tepkilere rağmen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınacağını açıklamasını şiddetle kınıyor, bu yanlış karar bizim için yok hükmündedir.
Alınan bu karar uluslararası hukuku ve adalet anlayışını ayaklar altına almıştır. Sinsi planın bir parçası olan bu açıklama, Filistinlilerin ve tüm Müslüman dünyasının barış yönünde sarf ettiği tüm iyi niyetli çabalarını baltalamış ve içinden çıkılması çok zor bir kargaşa oluşturmuştur. Bu karara imza atanlar, tüm uyarılara karşın Kudüs’ün İslâm dünyası için taşıdığı değeri ve buna yürekten bağlanan milyarlarca Müslüman’ı görmezlikten gelmişlerdir. Bir zamanlar İslam himayesinde, üç Semavi din için barış sembolü; huzur ve hoşgörünün başkenti olan Kudüs, İsrail’in tasallutu altında kan ve gözyaşına boğulmuş, Trump’ın aldığı bu kararla zulüm ve şiddet tasvip edilerek kaosun kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bu akıl almaz kararla birlikte Ortadoğu bir kez daha karanlığa, kan ve gözyaşına mahkum bırakılmıştır. Fakat unutulmamalıdır ki bu ateş sadece Ortadoğu’yu yakmayacaktır. 
ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1980 kararını hiçe saymıştır. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Şu anda Trump'ın bu açıklamaları adeta 'mikser' görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, kan ve gözyaşı dökmeye yöneliktir, barıştırmaya değil. 
Kudüs’ün kutsiyetine atılan bu kıvılcım, alev alev tüm dünyaya yayılacaktır. Bu karar geri alınmaz ve İslâm dünyasından özür dilenmezse, dinler arasındaki ayrışmalar gitgide artacak ve radikal kutuplaşmalarla telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Üç Semavi dinin bir arada yaşadığı Kudüs; insanlığın; barış; huzurun ve Filistin’in başkenti olarak yeniden tesis edilmelidir. İsrail, bu topraklarda 71 yıldır uyguladığı şiddet ve işgal politikasından vazgeçerek Kudüs’ü gerçek sahiplerine, insanlığa teslim etmelidir. ABD Başkanı Donald Trump, almış olduğu bu son derece yanlış kararından vazgeçerek tüm İslam dünyasından özür dilemelidir. 
Biz, Van Tuşba Belediyesi Meclisi olarak da bu yanlış karardan bir an önce vazgeçileceğini umuyor ve İslâm dünyasının bu hususta yaşadığı üzüntülerini yürekten paylaşıyoruz. Bu vesile ile dünya üzerinde hizmet eden tüm Müslümanların ve adalet savunucularının bu akıl dışı kararı reddederek boykot etmeye davet ediyoruz. Mekke-i Mükerreme Cenab-ı Allah'ın, Medine-i Münevvere Hazreti Resulullah'ın, Kudüs Müminlerin Harem-i Şerifidir. İsrail'in 71 yıldır yaptığı işgali tanımadığımız gibi bugün de ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal kararını da tanımıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hususta göstermiş olduğu dirayetli ve onurlu duruşunu yürekten destekliyor; aziz milletimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Hususlarında ki teklifin kınama kararı olarak kabulüne;
Gereği için kararın bir suretinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne tevdiine meclisimizin 08.12.2017 tarihli olağan birleşiminde oy birliği ile kabul edildi.