2018 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

2018 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

 

Belediye Meclisinin 2018 Ağustos Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/08/2018-09:30

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2018 tarih ve E.1680-135 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 89, ada; 1145, parsel; 81’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 656.80 m² ihdas taşınmazının, Muzaffer SÖNMEZ’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

3- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2018 tarih ve E.1681-136 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 87, ada; 1747, parsel; 11’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 235.72 m² ihdas taşınmazının, Niyazi KANAT’a ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

4- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2018 tarih ve E.1681-136 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi pafta; 88, ada; 1816, parsel; 3’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 287,02 m² ihdas taşınmazının, Osman KIRAN ve Ortakları’ na ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.07.2018 tarih ve E.1739-138 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlimiz Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi pafta; 193, ada; 679, parsel; 114’ de mülkiyeti Tuşba Belediyesi adına kayıtlı 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda oluşan 120.29 m² ihdas taşınmazının, Mustafa AYGEN’e ait satış konulu dilekçeye istinaden, Belediye Meclisince encümene satış yetkisi verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

6- Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.07.2018 tarih ve 196  sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Yumrutepe Mahallesi Parsel: 1757 nolu (eski 81 parsel) taşınmaz üzerinde ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ olarak imar plan çalışması yapılmak istenmektedir. Ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi ve aynı zamanda yatırımın gecikmemesi adına Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının sırası ile ilgili belediyelerde onaylanması süresinin uzun olması ayrı ayrı onama ve askı süreçlerini ile oluşacak iş yükünün azaltılması ve bir an önce hazırlanan imar planlarının yürürlüğe girerek yatırımın gerçekleşmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Van Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunun görüşülmesi,

7-  Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.07.2018 tarih ve 201  sayılı yazıları ile gündeme alınan; Van İli Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Parsel:135 numaralı Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ na ait taşınmazın imar planında yurt alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İlgi (b) sayılı yazı ile söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18.05.2018 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 09.07.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

8-Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2018 ve 206 sayılı yazıları ile gündeme alınan; UİP-15821,6 plan işlem numaralı Beyüzümü Mahallesi Parsel:961-962-963-965-966-68 numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu hususunun

görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 186 sayılı kararı ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçemizde korumaya ve bakıma muhtaç kadın, çocuk ve yaşlı insanlarımızın araştırılıp tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 187 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonu ile Kültür Sanat ve Turizm Komisyonuna havale edilen; Tuşba ilçesinin yayla turizmi alanlarını araştırılarak turizme katkıda bulunacak şekilde yerlerin kamuoyuna duyurularak ilçemize olan ilginin artırılması hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 189 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen; Oturma, konaklama, okul, işyeri ve benzeri yerleşim yerlerinin ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak ilçemizde kentsel dönüşüm ve yenilemenin sonucu yapılan ortak yaşam alanlarının sorunlarının tespiti için araştırma ve incelemelerin yapılması hususunun görüşülmesi ,

12- Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 191 sayılı kararı ile Engelliler Komisyonuna havale edilen; Diyaliz hastaları ve engelli yatalak olan kişilere ne gibi yardım yapılabilir konusunda çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 193 sayılı kararı ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyesi tarafından Tuşba’lı çocuklar ve gençleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek olan ücretsiz yaz kurslarında, (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Masa tenisi, Tekvando, Yüzme ve Satranç vb.) eğitim planları ve eğitim hazırlıklar ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi ,

14- Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 194 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;  Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, sarımehmet barajından gelen karasu akarsuyunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize ne tür faydası ve yardımı dokunacağını, ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi , 

15- Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 204 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen; İlimizdeki meslek odalarının araştırılması ve söz konusu meslek odalarından Vatandaşlarımızın ne kadar faydalanabildiğinin araştırılması hususunun görüşülmesi,

16- Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 205 sayılı kararı ile verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen; İlçemizde sel felaketlerinin önlenmesi için kanalların temizlenmesi ve drenaj hatlarının kontrol edilip değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılması, özellikle istasyon mahallesi Beyüzümü güzergâhında bulunan kapalı kanalların tespiti yapılarak DSİ Bölge Müdürlüğü ve kurumları ile çalışılarak önlem alınması hususunun görüşülmesi ,

17- Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 196 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Ağartı mahallemize Mollakasım mahallesi, Alaköy mahallesi ve Özyut mahalleleri güzergâhlarından ulaşımı sağlayan asfalt ve asfalt olmayan yolların kısım kısım resmileştirilmemiş, kadastro paftalarına işlenmemiş yol güzergâhların tespiti yapılması hususunun görüşülmesi,

18- Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 197 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazda yapacağı yapı için yapı ruhsatı talebi hususunun görüşülmesi,

19- Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin görüşülmesi,

20- Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1842 numaralı taşınmazda plan müellifince hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Van Büyükşehir Belediyesi’ nin 13.04.2018 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ve imar planı 04.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir . Üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi,

21- Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih ve 202 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada: 17, Parsel:61 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.02.2018 tarih ve 097 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, plan değişikliğinin 06.04.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

22- Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 203 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada: 1753, Parsel: 7 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 16.03.2018 tarih ve 111 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 30.03.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 04.05.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-15822,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

 

 

                                                                                                              Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE                                                                          

                    Belediye Başkanı