2018 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

2018 Aralık Ayı Mutat Toplantısı

 

                                                                                       T.C.                                                

                                                                   VAN TUŞBA BELEDİYESİ

  GÜNDEM

 

Belediye Meclisinin 2018 Aralık Ayı Mutat Toplantısı.

Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 03/12/2018-09:30

Toplantı Yeri: Van Ticaret Borsası Toplantı Salonu

                                  

1- Açılış ve Yoklama.

2- Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.11.2018 tarih ve E.3693 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Yiyecek Yardım Sandığının kurulması ve hazırlanan “Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesinin” görüşülmesi.

3- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.11.2018 tarih ve 600 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 2018 Yılı Bütçe uygulamasında bazı birim Müdürlüklerin Bütçesinde ödenek artığı bulunduğu, ayrıca bazı birimlerde de ödenek ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında Belediye Meclis Kararı ile kapatılan, İşletme İştirakler Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğünün bütçesinin, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün ilgili harcama kalemlerine ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinin de Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili harcama kalemlerine aktarılmasına aktarılması hususunun görüşülmesi.

4- Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.11.2018 tarih ve 599 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Yeni Hizmet Binası Yapım işi için İller Bankası A.Ş. nden Kredi Kullanılması hususunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 309 sayılı kararı ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen;  Belediye Başkanlığımızın 2019 yılına ait vergi, harç ve Belediye hizmetleri karşılığı alınacak bedeller ile tarifeye bağlı Belediye gelirlerinin cetveli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek  belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) bendi uyarınca tespit edilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 310 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;  Tarımla alakalı ilçemizde bulunan tarımsal alanların hangi alanlar ve hangi mevkiler olduğu, bu alanlarda ne tür tarımsal faaliyetler olduğunu, tarım adına hangi ürünler üretildiği, Tuşba ilçemizde ne kadarı sulak ve ne kadarını sulak olmadığını, Sarımehmet Baraj’ından gelen Karasu Akarsu’yunda ne kadar faydalandığını araştırılması ve Belediyemiz bu konuda çiftçilerimize nasıl yardımcı olacağı  ne tür desteklerde bulunabileceği ile ilgili veri tabanı oluşturulması hususunun görüşülmesi,

7- Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 311 sayılı kararı ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen; İlçe sınırlarında değişik sebepler sonucunda meydana gelen, psikolojik sorunlar ile başlayan, boşanma, evden kaçma vakaları, intihara teşebbüs, ölümlü vakaları yaşanması ile alakalı; Belediyemiz Meclis komisyonunun kadınlarımız üzerinde baş gösteren sorunlar, oluşabilecek olumsuz durumlar, sonuçları ve çözüm önerileri ile ilgili araştırma yapması, söz konusu kadınlarımızın bireysel tespiti, olumsuz vakalar karşısında hayata geçirilecek önleyici, engelleyici, devamında motivasyonu artırıcı projeler geliştirilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 312 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar Komisyonuna havale edilen; Tuşba Belediyemizin, Türkiye’de Turizm Belediyeler Birliğine üye olması hususunun görüşülmesi,

9- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 313 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Ada:2393 Parsel:16-15-10-9 numaralı taşınmazlarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Taşınmazda talep edilen plan değişikliği üst ölçek planda değişiklik gerektirdiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyası Van Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İlgi (b) sayılı yazı ile söz konusu taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 11.06.2018 tarih ve 212 sayılı kararı ile kabul edildiği ve 10.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir.3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğun sağlanması için söz konusu taşınmazda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 314 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Van İli Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Pafta:109, Ada:1157, Parsel:52’ de bulunan taşınmazda yapacağı yapı için yapı ruhsatı talebi hususunun görüşülmesi,

11- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 315 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Kalecik Mahallesi Ada:2681,  Parsel:5-6 bulunan taşınmazların 30 metrelik Kalecik TOKİ yolu üzerinde olduğundan bahisle yolun ticari olması talebinin görüşülmesi,

12- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:24-25-2330 numaralı taşınmazlarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 11.06.2018 tarih ve 210 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 10.07.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından  plan değişikliğinin 09.08.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinde özel eğitim alanı ve konut alanı planlanmıştır. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,10  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

13- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 317 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2261 numaralı taşınmazda kadastro sınırlarına göre yeniden düzenleme yapılarak iki adet ‘ 7 m’ lik yol’ planlanması için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz için hazırlatılan UİP-21010,11  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi,

14- Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen; Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1325, Parsel:17 numaralı taşınmazda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin, 13.07.2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararı ile kabul edildiği, 03.08.2018 tarihinde askıya çıkarıldığı ve herhangi bir itiraz yapılmadığından plan değişikliğinin 06.09.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilmiştir . 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı kanununun 8/d maddesi gereği üst ölçek plana uygunluğunun sağlanması hususunun görüşülmesi,

 

 

Necla ORBAYİ                                                                                                                

          Belediye Başkan V.